香冷金猊,被翻红浪,起来慵自梳头。
任宝奁尘满,日上帘钩。
生怕离怀别苦,多少事,欲说还休。
新来瘦,非干病酒,不是悲秋。
休休!
这回去也,千万遍阳关,也则难留。
念武陵人远,烟锁秦楼。
惟有楼前流水,应念我,终日凝眸。
凝眸处,从今又添,一段新愁。
香冷金猊,被翻紅浪,起來慵自梳頭。
任寶奩塵滿,日上簾鉤。
生怕離懷別苦,多少事,欲說還休。
新來瘦,非幹病酒,不是悲秋。
休休!
這回去也,千萬遍陽關,也則難留。
念武陵人遠,煙鎖秦樓。
惟有樓前流水,應念我,終日凝眸。
凝眸處,從今又添,一段新愁。
xiāng lěng jīn ní , bèi fān hóng làng , qǐ lái yōng zì shū tóu 。
rèn bǎo lián chén mǎn , rì shàng lián gōu 。
shēng pà lí huái bié kǔ , duō shǎo shì , yù shuō huán xiū 。
xīn lái shòu , fēi gān bìng jiǔ , bù shì bēi qiū 。
xiū xiū !
zhè huí qù yě , qiān wàn biàn yáng guān , yě zé nán liú 。
niàn wǔ líng rén yuǎn , yān suǒ qín lóu 。
wéi yǒu lóu qián liú shuǐ , yīng niàn wǒ , zhōng rì níng móu 。
níng móu chǔ , cóng jīn yòu tiān , yī duàn xīn chóu 。
鉴赏
【注释】 一题作“闺情”。

一题作“离别”。

(1)慵自:《乐府雅词》原作“人未”。

(2)尘满:《乐府雅词》原作“闲掩”。

(3)日:《汇选历代名贤词府全集》作“月”。

(4)离怀别苦:《乐府雅词》原作“闲愁暗恨”;《词的》作“离情别苦”;《草堂诗余》评林秋集卷五、《词菁》作“离别苦”;《自怡轩词谱》、《碎金词谱》作“别愁离苦”。

(5)还:《啸余谱》作“难”。

(6)新来:《乐府雅词》原作“今年”。

(7)休休:《乐府雅词》原作明朝。

(8)则:《乐府雅词》原作“即”;《词菁》作“只”。

(9)人远:《乐府雅词》原作“春晚”。

(10)《历代词府全集》此句作“空凝竚武陵人远”。

(11)烟锁秦楼:《乐府雅词》原作“云锁重楼”。

(12)惟有:《乐府雅词》原作“记取”。

(13)流:《乐府雅词》原作“绿”。

(14)凝眸:沈际飞本《草堂诗余》注“一作‘盼望’,误”。

(15)又添:《乐府雅词》原作“更数”。

(16)《汇选历代名贤词府全集》此句作“从今去又添”,无“凝眸处”三字。

(17)一:《乐府雅词》原作“几”。

(18)金猊:涂金的狮形香炉。

(19)宝奁:贵重的镜匣。

(20)武陵:地名。李清照借指丈夫所去的地方。

(21)凝眸:注视。

【评解】 《凤凰台上忆吹箫》这首词真实地抒写了离愁别恨。上片写临别时的心情。下片想象别后情景。人去难留,爱而不见,愁思满怀无人领会。

词中表达感情绵密细致,抒写离情宛转曲折。用语清新流畅,舒卷自如。具有感人的艺术魅力。

【集评】 张祖望《古今词论引》:“惟有楼前流水,应念我、终日凝眸。”痴语也。如巧匠运斤,毫无痕迹。

李攀龙《草堂诗余隽》:写其一腔临别心神,新瘦新愁,真如秦女楼头,声声有和鸣之奏。

沈际飞《草堂诗余正集》:懒说出妙。瘦为甚的?千万遍痛甚?又云:清风朗月,陡化为楚雨巫云;阿阁洞房,立变为离亭别墅,至文也。

杨慎《词品》:“欲说还休”与“怕伤郎又还休道”同意。

陈廷焯《白雨斋词话》:“新来瘦”三语,婉转曲折,煞是妙绝。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首述别情,哀伤殊甚。起三句,言朝起之懒。“任宝奁”句,言朝起之迟。“生怕”二句,点明离别之苦,疏通上文;“欲说还休”,含凄无限。

“新来瘦”三句,申言别苦。较病酒悲秋为尤苦。换头,叹人去难留。“念武陵”四句,叹人去楼空,言水念人,情意极厚。末句,补足上文,余韵更隽永。

李清照与赵明诚婚姻美满,情深意笃。心爱的丈夫即将出游,作为妻子,情知无法挽留,离恨别苦自然难以尽述。《凤凰台上忆吹箫》写与丈夫分别时的痛苦心情,曲折婉转,满篇情至之语,一片肺腑之言。

上片俱写离别前情景。

起首五句,是对由夜及晨情事的交代:由于一夜没有续填香料,铜制的狮形熏炉中早已香消烬冷,红色的锦被胡乱地堆在床上,早晨起来后情绪不佳,诸事无心,连头也懒得去梳,任凭那镜奁之上盖满灰尘,渐升的晓日高过帘钩。这五句词,十分形象、具体地展现了词人与丈夫临别时怅然凄然、百无聊赖的心情。“香冷金猊”,首先创造出一种凄清幽寂的环境气氛。“被翻红浪”,化用柳永《凤栖梧》词“酒力渐浓春思荡,鸳鸯绣被翻红浪”句意,暗示夫妻间一夜雨密云稠,两情缱绻。欧阳修《蝶恋花•咏枕儿》词:“昨夜佳人初命偶,论情旋旋移相就。

几叠鸳衾红浪皱,暗觉金钗,磔磔声相扣。”亦借“鸳衾红浪皱”暗写男女情事。解说《凤凰台上忆吹箫》者一向止于字面,不愿揭出本句的隐义,大约是认为如此近于流俗的意思与易安的身份和词风未符。其实,它与《减字木兰花》(卖花担上)、《浣溪沙》(绣面芙蓉一笑开)等词一样,都表现了易安词在抒情上大胆率真的一面。“起来慵自梳头。任宝奁尘满,日上帘钩。”反反复复地写无心梳妆一件事,虽未语涉离别,却足见离愁别恨充溢心间。丈夫今朝即将离家远行,闺中人从此更有何心情梳洗打扮!温庭筠《菩萨蛮》词:“懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。”不过是写闺中闲情,而易安于此却是述闺中浓愁了。

接下去“生怕离怀别苦”数句,说出愁的原因,点明题旨。丈夫临走前,本来有许许多多的心事待向他诉说,可是一想到说出来会增添他的烦恼,会影响他的行程,所以话到嘴边又咽了回去。“多少事、欲说还休”一句,与孙夫人《风中柳》词“怕伤郎、又还休道”同意。欲说又不忍说,甘愿把痛苦埋藏在心底,由自己默默忍受,其对丈夫的挚爱深情,于此隐然可见。“新来瘦,非干病酒,不是悲秋”三句,写近来自己因即将到来的离别而日形消瘦,但却不直接说出,而是用“排他法”否定可能导致瘦的其他原因。这就避免了正面用笔的直露,给读者留下了驰骋想象的空间。既不是因为“日日花前常病酒”(冯延巳《鹊踏枝》)而瘦,也不是因为“悲哉秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰”(宋玉《九辩》)而瘦,那么究竟因何而瘦,也就足可引人深思了。《草堂诗余》正集卷三谓:“瘦为甚的,尤妙。”恐怕也就妙在以反说正、以不答而答上。

下片先是接写去者难离之苦,然后用一“念”字领起,设想别后情形。

换头一句采用叠字以加重语气,极写词人留人不住的失望之情。“休”,犹罢了、算了的意思。“这回去也,千万遍阳关,也则难留。”表明今朝去意已决,再难挽留。“阳关”,即《阳关三叠》,送别时所唱之曲。尽管伤离之曲唱了千遍万遍,但是去的终究要去,苦苦挽留也徒劳无益。于是很自然地由眼前的离别推想到别后的情形。

“念武陵人远,烟锁秦楼”两句,运用了两个典故,传达出丰富的感情信息。就“武陵人”的辞面来说,有两层含义:一是指陶渊明《桃花源记》中的以“捕鱼为业”的武陵人;二是刘义庆《幽明录》中的刘晨、阮肇。唐吾涣《惆怅》诗:“晨肇重来路已迷,碧桃花谢武陵溪。”和凝《天仙子》词:“桃花洞,瑶台梦,一片春愁谁与共。”韩琦《点绛唇》词:“武陵凝睇,人远波空翠。”都是借刘晨、阮肇天台遇仙故事写男女相恋之情。易安《凤凰台上忆吹箫》以“武陵人”拟明诚,其实也就是用阮肇或刘晨来拟明诚,言外有“桃溪不作从容住”(周邦彦《玉楼春》)之怨意,正所谓“辞之中又有辞焉”。“秦楼”,即凤台,是秦穆公女儿弄玉与仙人萧史飞升前所住的地方。这里借指词人自己的居处,并与《凤凰台上忆吹箫》这一词调相扣合。《孤雁儿》中有“吹箫人去玉楼空”句,与“武陵人远”两句意思相近。不过《孤》词是说丈夫已经亡故,而《凤凰台上忆吹箫》是说丈夫离家远行。

“惟有楼前流水”以下数句,设想离别后怅望楼前流水思念远人。“楼前流水”有多重含义。李贺《江楼曲》诗:“楼前流水江陵道。”王琦注云:“楼前流水,道通江陵。”因诗题作《江楼曲》,楼在江畔,人又是从江上而去,日望江水岂堪为怀。王琦的解释是对的。冯延巳《三台令》:“当日携手高楼,依旧楼前流水。流水,流水,中有相思双泪。”当时两情相亲,携手凭栏,同观楼前流水。如今携手人远,楼前流水依旧;对水相思,双泪籁籁。意思也是明确的。贺铸《东吴乐》词:“枉将镜里年华,付与楼前流水。”虽然也是寄离情于楼前流水,但感叹的却是年华虚度,不能与情人团聚。似乎也没有歧义。张耒《风流子》词:“情到不堪言处,分付东流。”遥想玉容音信不通,隐衷难以尽诉,故分付东逝的流水。也比较容易理解。如此看来,“楼前流水”可以表达多重含义。不过他人着眼于语言的明确性,易安却偏偏着眼于语言的模糊性;他人惟恐言而不尽,易安却惟恐言而有尽。对比之下,轩轾立见。“惟有楼前流水,应念我,终日凝眸。”似乎只有楼前流水能知道她在想什么,别人却无从得知。“凝眸处,从今又添,一段新愁。”“新愁”的含义也是模糊的。惟其模糊,所以读者可以作出各种设想,却又觉得不能尽如人意,这大概就是语言的多义性与模糊性的妙处之所在吧。“新愁”的“新”与上片中“新来瘦”的“新”意同,俱为近意。“新愁”指愁在近前,无法回避。孟浩然《宿建德江》诗:“移舟泊烟渚,日暮客愁新。”“新”当训为近,指愁在眼前,举目可见,可为一证。
(小提示:如果您想查询《凤凰台上忆吹箫》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李清照的其他作品鉴赏
 1. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 2. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 3. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 4. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 5. 永遇乐(落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨, 春意知几许?元宵佳节)
 6. 如梦令(昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧)
 7. 孤雁儿(世人作梅诗,下笔便俗)
 8. 渔家傲(雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻,香脸半开娇旖旎,当庭际,玉人浴出新妆洗)
 9. 玉楼春(红酥肯放琼苞碎,探著南枝开遍未,不知蕴藉几多香,但 见包藏无限意)
 10. 长寿乐(微寒应候[2], 望日边, 六叶阶蓂[3]初秀)
 11. 点绛唇(蹴[1]罢秋千, 起来慵整[2]纤纤手)
 12. 点绛唇(寂寞深闺, 柔肠一寸愁千缕)
 13. 蝶恋花(泪湿罗衣脂粉满, 四叠阳关, 唱到千千遍)
 14. 蝶恋花(暖日晴风初破冻, 柳眼梅腮, 已觉春心动)
 15. 蝶恋花(永夜恹恹欢意少, 空梦长安, 认取长安道)
  其他同名作品鉴赏
 1. 凤凰台上忆吹箫(千里相思,况无百里,何妨暮往朝还)
 2. 凤凰台上忆吹箫(才短宫慵,命奇人弃,年年故里来远)
 3. 凤凰台上忆吹箫(碧玉烟塘,绛罗艳卉,朱清炎驭升晹)
 4. 凤凰台上忆吹箫(白玉磋成,香罗捻就,为谁特地团团)
 5. 凤凰台上忆吹箫(劝客新楼,鸣筝上酒,夜凉人爱秋深)
 6. 凤凰台上忆吹箫(水国浮家,渔村古隐,浪游惯占花深)
 7. 凤凰台上忆吹箫(更不成愁,何曾是醉,豆花雨後轻阴)
 8. 凤凰台上忆吹箫(宝靥留香,锦书封泪,要教恼乱愁肠)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 画眉鸟(百啭千声随意移,山花红紫树高低)
 2. 戏答元珍(春风疑不到天涯,二月山城未见花)
 3. 早春南征寄洛中诸友(楚色穷千里,行人何苦赊)
 4. 沧浪静吟(独绕虚亭步石矼,静中情味世无双)
 5. 早晴至报恩山寺(山石馋馋磴道微,拂松穿竹露沾衣)
 6. 丰乐亭游春(红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯)
 7. 水龙吟(问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤)
 8. 忆少年(无穷官柳,无情画舸,无根行客)
 9. 临江仙(忆昔西池池上饮,年年多少欢娱)
 10. 绿头鸭(晚云收,淡天一片琉璃)
 11. 春日(云淡风轻近午天,傍花随柳过前川)
 12. 秋日(闲来无事不从容,睡觉东窗日已红)
 13. 口占绝句(寄语东山窈窕娘, 好将幽梦恼襄王)
 14. 苏幕遮(碧云天, 黄叶地, 秋色连波, 波上寒烟翠)
 15. 御街行(纷纷坠叶飘香砌)
 16. 舟下建溪(客航收浦月黄昏, 野店无灯欲闭门)
 17. 凤箫吟(锁离愁连绵无际,来时陌上初熏)
 18. 薄幸(淡妆多态,更的的,频回眄睐)
 19. 喋恋花(几许伤春春复暮,杨柳清阴,偏碍游丝度)
 20. 更漏子(上东门,门外柳,赠别每烦纤手)
 21. 浣溪沙(不信芳春厌老人,老人几度送馀春)
 22. 浣溪沙(楼角初消一缕霞,淡黄杨柳暗栖鸦)
 23. 青玉案(凌波不过横塘路, 但目送,芳尘去)
 24. 天门谣(牛渚天门险,限南北,七雄豪占)
 25. 寄人(不见当年丁令威, 年来处处是相思)
 26. 为葛亚卿作(君住江滨起画楼, 妾居海角送潮头)
 27. 减字木兰花(红旗高举,飞出深深杨柳渚)
 28. 病起荆江亭即事(翰墨场中老伏波,菩提坊里病维摩)
 29. 登快阁(痴儿[1]了却公家事,快阁东西倚晚晴)
 30. 南乡子(诸将说封侯,短笛长歌独倚楼)
优发国际