欧阳公作蝶恋花,有“深深深几许”之句,予酷爱之。
用其语作“庭院深深”数阙,其声即旧临江仙也。

庭院深深深几许,云窗雾阁常扃[1],柳梢梅萼渐分明,春归秣陵树,人老建康城[2]。

感月吟风多少事,如今老去无成,谁怜憔悴更凋零,试灯无意思,踏雪没心情。
歐陽公作蝶戀花,有“深深深幾許”之句,予酷愛之。
用其語作“庭院深深”數闕,其聲即舊臨江仙也。

庭院深深深幾許,雲窗霧閣常扃[1],柳梢梅萼漸分明,春歸秣陵樹,人老建康城[2]。

感月吟風多少事,如今老去無成,誰憐憔悴更雕零,試燈無意思,踏雪沒心情。
ōu yáng gōng zuò dié liàn huā , yǒu ?? shēn shēn shēn jī xǔ ?? zhī jù , yú kù ài zhī 。
yòng qí yǔ zuò ?? tíng yuàn shēn shēn ?? shù què , qí shēng jí jiù lín jiāng xiān yě 。

tíng yuàn shēn shēn shēn jī xǔ , yún chuāng wù gé cháng jiōng [1], liǔ shāo méi è jiàn fēn míng , chūn guī mò líng shù , rén lǎo jiàn kāng chéng [2]。

gǎn yuè yín fēng duō shǎo shì , rú jīn lǎo qù wú chéng , shuí lián qiáo cuì gēng diāo líng , shì dēng wú yì sī , tà xuě méi xīn qíng 。
鉴赏
【注释】:[1]扃(jiōng):门环、门闩等。在此谓门窗关闭。

[2]人老建康城:一作“人客建安城”;建康,又作“远安”。

【史考】 疑从《词学丛书》本《乐府雅词》作“建安”为是。

此序见《草堂诗余前集》卷上欧阳永叔蝶恋花词注。(清沈雄《古今词话?词辨》卷上引《乐府纪闻》一则与此同。《词苑丛谈》卷一又另有一则,盖亦出自《草堂诗余》)。

【鉴赏】 《临江仙》这首词因各本文字有异,有作于“远安”、“建康”、“建安”三种说法。远安,在今湖北省,李清照生平足迹未至此地,可排除。建康,李清照曾从其丈夫赵明诚寓居过,时为建炎元年(1127)秋至建炎三年(1129)五月,赵明诚知江宁府期间。当时夫妻团聚,生活虽不如南渡前在汴京时,然仍有踏雪赋诗之豪情逸兴,与本词所写“如今老去无成。谁怜憔悴更凋零”等词意不甚相符,不似居建康时作。今从《词学丛书》本《乐府雅词》作建安。建安,宋属建州,今福建建瓯。李清照曾途经此地。其时赵明诚已逝世多年,李清照年老无依,在动乱岁月里,颠沛流离,作客异乡,当春归大地之时,触景生情,遂写了这首《临江仙》,抒发感旧伤今的悲凄之情。

词作上片写春归大地,词人闭门幽居,思念亲人,自怜飘零。“庭院深深深几许?云窗雾阁常扃”,首二句写词人闭门幽居。首句与欧阳修《蝶恋花》词一样,连用三个“深”字,前两个“深”字为形容词,形容庭院之深;后一个“深”字为动词,作疑问句,加重语气,强调深。次句是对庭院之深的具体描写:云雾缭绕着楼阁,门窗常常紧闭,虽不深而似深。云雾缭绕是自然状况,是地处闽北高山地区建安所特有的,而门窗“常扃”,则是词人自己关闭的了。这表明词人自我幽闭阁中,不愿步出门外,甚至不愿看见外面景况,所以不仅闭门而且关窗。第三句写的就是词人所不愿见到的景物:“柳梢梅萼渐分明。”柳梢吐绿,梅萼泛青,一片早春、大地复苏的风光。李清照是位感情十分丰富细腻的词人,对大自然的细微变化,有着敏感的悟性。“雪里已知春信至”(《渔家傲》)、“春到长门春草青,江梅些子破,未开匀”(《小重山》),在这些早期作品里,表现的是喜春之情。可如今却怕见春光,为什么呢?结二句写的就是回答:“春归秣陵树,人客建安城。”“秣陵”,即金陵、建康。建康,是词人与丈夫赵明诚共同生活过的地方,也是他们恩爱夫妻死别的地方(赵明诚于建炎三年八月病死建康),至今丈夫还埋葬在那儿。词人想象春天回到建康,春风吹绿了那儿的树,可是她再也不能与丈夫一起观赏那儿的春光了。她只身飘泊,暂时客居建安,千里迢迢,战乱频仍,连亲自去他坟上祭奠也不可能,怎能忍心看到这春光呢?这两句内涵极其丰富,所蕴含的痛楚情怀是相当深沉的。

词作下片,承上片怕触景伤怀,进而追忆往昔,对比目前,感到一切心灰意冷。“感月吟风多少事?如今老去无成”,“感月吟风”,即“吟风弄月”,指以风月等自然景物为题材写诗填词,形容心情悠闲自在。李清照与赵明诚是一对有较高文化修养的恩爱夫妻,他们共迷金石,同醉诗文,烹茗煮酒,展玩赏鉴,沉醉于富有诗意的幸福生活之中。李清照以其女性的独特敏感和文学修养,以春花秋菊为题材,曾写过不少好词。“多少事”,以强调语气,表示很多,记也记不清了。可如今孤身一人,年老飘零,心情不好,什么事也做不成。“无成”,这里并不是一般意思上的事业无成,而是承上词意,指对“风月”不感兴趣,也不敢去接触,什么也写不出来。至此,词人情绪极为激动,不禁呼出:“谁怜憔悴更凋零”!词人在《永遇乐》中曾以“风鬟雾鬓”描绘她的“如今憔悴”。“谁怜”二字,表明词人身处异乡,孤身一人,无人可诉。而一个“更”字,道出了词人的心境日渐一日的悲凄。结末,“试灯无意思,踏雪没心情”。这二句并非写实,而是举出她一生中印象最深、与她夫妻生活最有关系,作为“感月吟风”绝佳题材的事件。“试灯”,宋人最重元霄节。每逢元霄,灯市总是热闹非常,往往在节前几天就陆续张灯,称之为试灯。词人在《永遇乐》中曾回忆当年:“中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿,撚金雪柳,簇带争济楚。”“踏雪”,宋周辉《清波杂志》卷八载:“顷见易安族人言,明诚在建康日,易安每值天大雪,即顶笠披蓑,循城远览以寻诗,得句必邀其夫赓和,明诚每苦之也。”这两件事,在空间上,从北(汴京)到南(建康);在时间上,从词人青年时期到中年时期。当年,她对这两件事都很感兴趣,可如今,却认为“无意思”、“没心情”,与上片的怕见春光遥相呼应,进一步表露了词人对一切都感到心灰意冷。下片以对往昔生活的追怀、眷恋与如今飘零异地、悲凄伤感相对比,写出一位年老憔悴、神情倦怠的女词人形象。

整首词作几乎是以口语入词,明白晓畅,又极准确、深刻地表达了词人彼时的心理状态,对比手法的运用,情感抒发的深沉,都给人留下极深的印象。
(小提示:如果您想查询《临江仙》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李清照的其他作品鉴赏
 1. 失题(行人舞袖拂梨花)
 2. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 3. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 4. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 5. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 6. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 7. 上赵挺之(何况人间父子)
 8. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 9. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 10. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 11. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 12. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 13. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 14. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 15. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
  其他同名作品鉴赏
 1. 临江仙(归来已是明月夜,窗外薄云孤天)
 2. 临江仙(白鹭飞边舟一个,萦回几曲方洲)
 3. 临江仙(昨日苦留今日住,来朝再住无因)
 4. 临江仙(寒水篱根二尺,莫愁艇子能容)
 5. 临江仙(闻说金微郎戍处,昨宵梦向金微)
 6. 临江仙(过眼韶华何处也?萧萧又是秋声)
 7. 临江仙(寂寂珠帘春去也,燕梁落尽香泥)
 8. 临江仙(碧槛瑶梯楼十二,骄骢嘶过铜铺)
 9. 临江仙(百草千花雩落尽,芙蓉小苑成秋)
 10. 临江仙(望断小屏山上路,重逢依旧飘飖)
 11. 临江仙(画舫春灯桃叶渡,秦淮旧事难论)
 12. 临江仙(一棹蒹葭初艤处,依前灯火高城)
 13. 临江仙(经乱关河生死别,悲笳吹断离情)
 14. 临江仙(昨夜西风波乍急,故园霜叶辞枝)
 15. 临江仙(可惜九城落照,被遮一带遥山)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 5. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 6. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 7. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 8. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 9. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 10. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 11. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
 12. 次韵子瞻杜介供奉送鱼(天街雪霁初通驷,禁籞冰开渐跃鱼)
 13. 送程建用宣德西归(昔与君同巷,参差对柴荆)
 14. 次韵李曼朝散得郡西归留别二首(风波定后得西归,鸟鹊喧呼里巷知)
 15. 送陈侗同年知陕府(上书乞江淮,得请临关河)
 16. 送鲁有开中大知洺州次子瞻韵(仲连虽不仕,而非绮与园)
 17. 送王廷老朝散知虢州(满腹贮精神,触手会众理)
 18. 送王震给事知蔡州(朝廷入忘返,冠盖如云屯)
 19. 送表弟程之元知楚州(与君外兄弟,初如一池鱼)
 20. 司马温公挽词四首(白发三朝旧,青山一布衾)
 21. 李诚之待制挽词二首(脱遗章句事经纶,满腹龙蛇自屈伸)
 22. 次韵黄庭坚学士猩毛笔(不悟身边一斗红,圣贤随世亦时中)
 23. 送贾讷朝奉通判眉州(归念长依落日边,壶浆今见逆新官)
 24. 送张睡奉南京签判二首(楚蟹吴柑初著霜,梁园官酒试羔羊)
 25. 次韵光庭省中书事(放浪江湖久惰慵,安排谁置従官中)
 26. 次韵朱光庭司谏喜雨(焦枯连夏火,洗濯待秋霖)
 27. 答孔平仲惠蕉布二绝(裘葛终年累已轻,薄蕉如雾气尤清)
 28. 次韵子瞻饮道者院池上(雨气凉侵殿,河流渗入池)
 29. 驾幸亲贤宅赠随驾诸公(日日南风夜气烦,一声鸣[走毕]万人看)
 30. 送千之侄西归(京洛东游岁月深,相逢初喜解微吟,梦中助我生池草,别后同谁饮竹林)
优发国际