萧条庭院,又斜风细雨,重门须闭。
宠柳娇花寒食近,种种恼人天气。
险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味。
征鸿过尽,万千心事难寄。
楼上几日春寒,帘垂四面,玉栏干慵倚。
被冷香消新梦觉,不许愁人不起。
清露晨流,新桐初引,多少游春意!
日高烟敛,更看今日晴未?

蕭條庭院,又斜風細雨,重門須閉。
寵柳嬌花寒食近,種種惱人天氣。
險韻詩成,扶頭酒醒,別是閑滋味。
征鴻過盡,萬千心事難寄。
樓上幾日春寒,簾垂四面,玉欄幹慵倚。
被冷香消新夢覺,不許愁人不起。
清露晨流,新桐初引,多少遊春意!
日高煙斂,更看今日晴未?

xiāo tiáo tíng yuàn , yòu xié fēng xì yǔ , zhòng mén xū bì 。
chǒng liǔ jiāo huā hán shí jìn , zhǒng zhǒng nǎo rén tiān qì 。
xiǎn yùn shī chéng , fú tóu jiǔ xǐng , bié shì xián zī wèi 。
zhēng hóng guò jìn , wàn qiān xīn shì nán jì 。
lóu shàng jī rì chūn hán , lián chuí sì miàn , yù lán gān yōng yǐ 。
bèi lěng xiāng xiāo xīn mèng jué , bù xǔ chóu rén bù qǐ 。
qīng lù chén liú , xīn tóng chū yǐn , duō shǎo yóu chūn yì !
rì gāo yān liǎn , gēng kàn jīn rì qíng wèi ?

鉴赏
【注释】 ①险韵诗:以冷僻难押的字做韵脚的诗。

②扶头酒:易醉的酒。

③初引:初长。《世说新语·赏誉》:“于时清露晨流,新桐初引。”这两句形容春日清晨,露珠晶莹欲滴,桐树初展嫩芽。

【评解】 《念奴娇》这首词写雨后春景,抒深闺寂寞之情。上片写“心事难寄”,从阴雨寒食,天气恼人,引出以诗酒遣愁。下片说“新梦初觉”,从梦后晓晴引起游春之意。全词以细腻曲折的笔触。

通过春景的描写,真切地展示诗人李清照独居深闺的心理情态。语浅情深,清丽婉妙。

【集评】 黄昇《唐宋诸贤绝妙词选》:前辈尝称易安“绿肥红瘦”为佳句。

余谓此篇“宠柳娇花”之语,办甚俊奇,前此未有能道之者。

杨慎《词品》:“清露晨流,新桐初引”,用《世说》入妙。王世贞《艺苑扈言》:“宠柳娇花”,新丽之甚。

李攀龙《草堂诗余隽》:上是心事,难以言传,下是新梦,可以意会。

邹祇谟《远志斋词衷》:李易安“被冷香消新梦觉,不许愁人不起。”用浅俗之语,发清新之思,词意并工,闺情绝调。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首写心绪之落寞,语浅情深。“萧条”两句,言风雨闭门,“宠柳”两句,言天气恼人。四句以景起。“险韵”两句,言诗酒消遣;“征鸿”两句,言心事难寄,四句以情承。换头,写楼高寒重、玉阑懒倚。“被冷”两句,言懒起而不得不起。“不许”一句,颇婉妙。“清露”两句,用《世说》,点明外界春色,抒欲图自遣之意。末两句宕开,语似兴会,意仍伤极。盖春意虽盛,无如人心悲伤,欲游终懒,天不晴自不能游,实则即楼上几日春寒,帘垂四面,玉栏干慵倚。被冷香销新梦觉,不许愁人不起。清露晨流,新桐初引,多少游春意!日高烟敛,更看今日晴未?

【史考】 优发国际杂俎本《漱玉词》、《词林纪事》调作《壶中天慢》。

《唐宋诸贤绝妙词选》、《词学筌蹄》、《草堂诗余》(杨金本无题)、《词选》等题作“春情”。

《彤管遗编》、《名媛玑囊》、《古今女史》、《古今名媛汇诗》题作“春日闺情”。

《词的》题作“春恨”。

《历城县志》题作“春思”。

(1)又:《花草粹编》、《词的》、《草堂诗余》、《古今词统》、《历城县志》作“有”;沈际飞本《草堂诗余》卷四作“又”,注“一作‘有’,误”。

(2)须:《词的》、《历代诗余》、《历城县志》作“深”。

(3)柳:沈际飞本《草堂诗余》注“一作‘弱’,误”。

(4)花:《阳春白雪》作“莺”。

(5)征:《阳春白雪》作“飞”。

(6)难:《阳春白雪》作“谁”。

(7)春寒:《阳春白雪》作“寒浓”。

(8)四:《阳春白雪》作“三”。

(9)玉阑干慵倚:《阳春白雪》作“慵拍阑干倚”;《古今别肠词选》作“懒向阑干倚”。

(10)新:《阳春白雪》作“清”;《历城县志》作“春”;《古今别肠词选》作“孤”。

(11)梦觉:《彤管遗编》误倒作“觉梦”;“觉”《阳春白雪》作“断”。

(12)新:《阳春白雪》作“疏”。

(13)引:《词菁》作“影”。

(14)日:《阳春白雪》作“云”。

(15)今:《阳春白雪》作“明”。

【鉴赏】 李清照的创作,最大特色,乃是开辟了词坛中的“微观世界”。

她能从极微细处写出人物,传出感情,文心之细,是前人所未曾有过的,也是后人不容易学步的。我们如果不从这方面去观察李清照,仅仅欣赏她那些警句,实在远不足以理解这位历史上享誉最高的女词人。

《念奴娇》写的只是这样一件小而又小的事: 从表面看,《念奴娇》描写的是一场春雨。既是写春雨,我们就不妨拿它同南宋词人史达祖的咏春雨名作《绮罗香》对照一下,看看两者之间的异同之处。

史达祖的《绮罗香》,基本上是属于咏物性质,手法是从正面着笔,客观抒述,渗入李清照个人的感情较少;李清照这首《念奴娇》却不同,运用的是从旁烘托的手法,透过人物的行动和心理变化,既写了一场漫长的春雨,更写出人物的精神状态,它是纯然属于抒情的。

那么,在《念奴娇》词里到底要表达什么样的感情呢?细读之下,我们便可以体味出来:那是晚春时节,连日下着无休无止的雨,天气又潮又闷,就象囚禁似地,人老呆在家里。加上丈夫离家日久,闺中孤寂,平日已是无聊,如今就越发感到那无聊的重压了。词中写了“别是闲滋味”五个字,恰好从正面点出了题旨。

我们且按韵分段,逐段加以分析: “萧条庭院,又斜风细雨,重门须闭”──先写环境,然后由环境引出风雨,再由风雨又回顾环境,类似电影蒙太奇的手法。你看,那是个小小宅院,平时已经是冷冷落落的,里面住的人,男的出外去了,只剩下女主人和几个侍女,在斜风细雨之中,门庭更显得冷落不堪。这就只好把几重门户都关闭起来。

这一韵是先把环境和气氛带出,让人知道是这么一个庭院,又是这么一种天气。

“宠柳娇花寒食近,种种恼人天气”──原来这不是潇潇的秋风秋雨,时令却是在寒食节之前(寒食节是从上年冬至后计一百零五日,常同清明节连在一起)。这本来是个好季节,人们每年都要举行盛大的游春会,到水边郊外去热闹一番。如今,外面的园林亭榭,想必到处长着繁花嫩柳,准备人们玩赏了。不料老天爷却有意跟人闹别扭,偏在这个时候又是刮风,又是下雨,总不肯停下来,可真把人烦死了。

“宠柳娇花”,是受到春天宠爱的柳和因受宠而更娇的花。这四个字一向受到称赞,认为是形容得好的。

“种种恼人天气”,不是风,就是雨,既是可恼;象放晴,却不曾晴,又是可恼;本来是游春季节,却硬把人拦住,就更可恼了;何况风雨还会拦阻着出门的丈夫的归程呢!

“险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味”──从这一韵开始,就一步步突出写人,写人的感情,写感情的发展和变化。这位闺中少妇闷在屋子里显然已经不止一两天了,觉得日子越来越不好打发,人也越来越闲得发慌。怎么办?总得找点事情消遣消遣才好呵!她想呵想的,终于想到,写几首险韵诗是消磨时光的好办法。

什么叫险韵诗?我们知道,诗是讲押韵的,近体诗只能押同韵部的字,不许换韵。有些韵部字数多,称为宽韵,象支、先、阳、庚之类;有些韵部字数少,称为窄韵,象微、文、覃、盐之类;此外还有称为险韵的,象江、佳、肴、咸,字数既少,又不容易押好,写诗时选这几个韵,非得多花点心思不可。还有,自己在宽韵的韵部里故意挑几个难字当韵脚写诗,也算是用险韵。李清照如今就是由于要消磨时间,才故意选险韵用的。

可是,连险韵诗也写好了,一看天色,却还早哩。没有办法,只好再喝两杯闷酒,让头脑暂时麻木一下。

“扶头酒”看来不是什么名酒,也不是一种酒的名字。杜牧《醉题五绝》诗:“醉头扶不起,三丈日还高。”姚合《答友人招游》诗:“赌棋招敌手,沽酒自扶头。”大抵酒性烈了,喝下去头就有点沉,所以叫“扶头”吧。

不料连这种扶头酒也不能解决问题,不久就醒过来了,天还亮着,看来连云里的太阳也是懒洋洋的。这种闲得没完没了的时光,简直不知道该怎么打发才好。

“征鸿过尽,万千心事难寄”──这一回却想到正题上面了。既然生活这样寂寞,这寂寞又是离别造成的,那么,向远地丈夫诉说近日的心事,不是也可以驱除心头的沉闷么!她真的拿起笔来写了。不料写好又涂掉,涂掉又再写,再写还是写不下去。也不知道到底为什么,只觉得心头上有千言万语,纸面上却一字难成。终于是把笔丢下算了。

这一韵很重要,因为它向读者交代一个情节:她的丈夫正在离家远行,她的种种闲愁都是由此而起的。

于是进入下片。

“楼上几日春寒,帘垂四面,玉栏干慵倚”──为什么她要倚栏?倚栏是为了盼望夫婿归来。盼望并不是近来才出现的,早就如此了;可是由于连日春寒侵袭,加上连绵春雨,帘子四面拉了下来,连倚栏也受到影响,这也就更加增添闺中人的苦恼。我们读过史达祖的《绮罗香》(咏春雨),其中说:“沉沉江上望极,还被春潮晚急,难寻官渡。隐约遥峰,和泪谢娘眉妩。”便知道春雨是很妨碍游子归程的。这里的“玉栏干慵倚”,多少也是因为知道倚栏是无用的吧。

本来下片的起韵也叫换头,既然叫作换头,自然可以另起新意,或荡开去说。如今李清照却有意安排得与上文欲断还连。可见这位女词人运用的艺术手法是很有讲究的。

“被冷香销新梦觉,不许愁人不起”──还是闲得没有办法,连想赖在床上多睡它一会儿也办不到。因为被子是冷的,熏的香气也消散了,好梦更无从继续,不起来又怎么样呢?这自然是第二天早晨的事。时间总算暗暗在流转。

“清露晨流,新桐初引,多少游春意”──原来第二天早上外面的光景竟然和昨天有很大不同。你试掀开帘子看看庭院里的景色吧!多美好的春之晨呵!露珠儿在叶子上,在花心里,聚拢成一团一簇,然后又一滴一滴往下淌,弄得地下的泥土都汪上一滩水了。再往树上看,原来梧桐树到处茁出了新芽,树梢顶上的枝条好象一下子长高了许多。这景象,引起人们多强烈的游春念头呵!

“清露晨流”两句,原是从刘义庆的《世说新语•赏誉》里引过来的,却又颇得词评家的称赏,认为用得恰切,确是词里的俊语。这八个字,恰好能透出一种新鲜的气氛,暗示天气开始向好的方面转变了。

“日高烟敛,更看今日晴未”──她凝神望着眼前的景色,陡然觉得非常高兴了。烟雾正在一点一点地消散,升得很高的太阳偶尔从云缝中探出半面来,于是满院子忽然充满了日影。有点放晴的味儿了!这是多少天来没有过的呵!

于是她索性站着不走,象监视似地瞧着这薄薄的烟雾,淡淡的日影;瞧着这初引的新桐以及滴沥的晨露……她要看看今天是不是真的会晴朗起来。

以上,曲曲折折,反反复复,就是整首词所要描写的人物的行动及其幽隐的心理。你看它一层一转,一转一深,把少妇在此景此情中的心理及其变化刻画得多么细腻,多么真切。这种闺阁笔墨,岂能是心粗气浮的男子汉所能够描摹得出的!晴亦未必果游。

(小提示:如果您想查询《念奴娇》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李清照的其他作品鉴赏
 1. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 2. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 3. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 4. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 5. 永遇乐(落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨, 春意知几许?元宵佳节)
 6. 如梦令(昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧)
 7. 孤雁儿(世人作梅诗,下笔便俗)
 8. 渔家傲(雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻,香脸半开娇旖旎,当庭际,玉人浴出新妆洗)
 9. 玉楼春(红酥肯放琼苞碎,探著南枝开遍未,不知蕴藉几多香,但 见包藏无限意)
 10. 长寿乐(微寒应候[2], 望日边, 六叶阶蓂[3]初秀)
 11. 点绛唇(蹴[1]罢秋千, 起来慵整[2]纤纤手)
 12. 点绛唇(寂寞深闺, 柔肠一寸愁千缕)
 13. 蝶恋花(泪湿罗衣脂粉满, 四叠阳关, 唱到千千遍)
 14. 蝶恋花(暖日晴风初破冻, 柳眼梅腮, 已觉春心动)
 15. 蝶恋花(永夜恹恹欢意少, 空梦长安, 认取长安道)
  其他同名作品鉴赏
 1. 念奴娇(凭高眺远,见长空, 万里云无留迹)
 2. 念奴娇(闹红一舸,记来时,尝与鸳鸯为侣)
 3. 念奴娇(洞庭青草,近中秋, 更无一点风色)
 4. 念奴娇(冬晴无雪,是天心未肯,化工非拙)
 5. 念奴娇(鹅毛细翦,是琼珠密洒,一时堆积)
 6. 念奴娇(杏花过雨,渐残红零落,胭脂颜色)
 7. 念奴娇(九秋气爽,正溪山雨过,茅檐清暇)
 8. 念奴娇(阑干倚处)
 9. 念奴娇(片帆暮落,正前村梅蕊,愁人如雪)
 10. 念奴娇(江城春晚,正海棠临水,嫣然幽独)
 11. 念奴娇(黄橙紫蟹,映金壶潋滟,新醅浮绿)
 12. 念奴娇(霜威凄紧,政悲风摇落,千山群木)
 13. 念奴娇(冰容玉格,笑桃杏,非是闺帏装束)
 14. 念奴娇(冰蟾驾月,荡寒光,不见层波层碧)
 15. 念奴娇(霁天湛碧)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 画眉鸟(百啭千声随意移,山花红紫树高低)
 2. 戏答元珍(春风疑不到天涯,二月山城未见花)
 3. 早春南征寄洛中诸友(楚色穷千里,行人何苦赊)
 4. 沧浪静吟(独绕虚亭步石矼,静中情味世无双)
 5. 早晴至报恩山寺(山石馋馋磴道微,拂松穿竹露沾衣)
 6. 丰乐亭游春(红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯)
 7. 水龙吟(问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤)
 8. 忆少年(无穷官柳,无情画舸,无根行客)
 9. 临江仙(忆昔西池池上饮,年年多少欢娱)
 10. 绿头鸭(晚云收,淡天一片琉璃)
 11. 春日(云淡风轻近午天,傍花随柳过前川)
 12. 秋日(闲来无事不从容,睡觉东窗日已红)
 13. 口占绝句(寄语东山窈窕娘, 好将幽梦恼襄王)
 14. 苏幕遮(碧云天, 黄叶地, 秋色连波, 波上寒烟翠)
 15. 御街行(纷纷坠叶飘香砌)
 16. 舟下建溪(客航收浦月黄昏, 野店无灯欲闭门)
 17. 凤箫吟(锁离愁连绵无际,来时陌上初熏)
 18. 薄幸(淡妆多态,更的的,频回眄睐)
 19. 喋恋花(几许伤春春复暮,杨柳清阴,偏碍游丝度)
 20. 更漏子(上东门,门外柳,赠别每烦纤手)
 21. 浣溪沙(不信芳春厌老人,老人几度送馀春)
 22. 浣溪沙(楼角初消一缕霞,淡黄杨柳暗栖鸦)
 23. 青玉案(凌波不过横塘路, 但目送,芳尘去)
 24. 天门谣(牛渚天门险,限南北,七雄豪占)
 25. 寄人(不见当年丁令威, 年来处处是相思)
 26. 为葛亚卿作(君住江滨起画楼, 妾居海角送潮头)
 27. 减字木兰花(红旗高举,飞出深深杨柳渚)
 28. 病起荆江亭即事(翰墨场中老伏波,菩提坊里病维摩)
 29. 登快阁(痴儿[1]了却公家事,快阁东西倚晚晴)
 30. 南乡子(诸将说封侯,短笛长歌独倚楼)
优发国际