禁幄低张,雕栏巧护,就中独占残春。
客华淡伫,绰约俱见天真。
待得群花过後,一番风露晓妆新。
妖娆艳态,妒风笑月,长殢东君。
东城边,南陌上,正日烘池馆,竞走香轮。
绮筵散日,谁人可继芳尘?
更好明光宫殿,几枝先近日边匀,金尊倒,拚了尽烛,不管黄昏。
禁幄低張,雕欄巧護,就中獨占殘春。
客華淡佇,綽約俱見天真。
待得群花過後,一番風露曉妝新。
妖嬈艷態,妒風笑月,長殢東君。
東城邊,南陌上,正日烘池館,競走香輪。
綺筵散日,誰人可繼芳塵?
更好明光宮殿,幾枝先近日邊勻,金尊倒,拚了盡燭,不管黃昏。
jīn wò dī zhāng , diāo lán qiǎo hù , jiù zhōng dú zhān cán chūn 。
kè huá dàn zhù , chuò yuē jù jiàn tiān zhēn 。
dài dé qún huā guò hòu , yī fān fēng lù xiǎo zhuāng xīn 。
yāo ráo yàn tài , dù fēng xiào yuè , cháng tì dōng jūn 。
dōng chéng biān , nán mò shàng , zhèng rì hōng chí guǎn , jìng zǒu xiāng lún 。
qǐ yán sàn rì , shuí rén kě jì fāng chén ?
gēng hǎo míng guāng gōng diàn , jī zhī xiān jìn rì biān yún , jīn zūn dǎo , pàn liǎo jìn zhú , bù guǎn huáng hūn 。
鉴赏
【史考】 (1)彤:《历代诗余》作“雕”。

(2)淡伫:《历代诗余》、《词谱》作“泞”;四印斋本《漱玉词》作“澹(dàn)沱”。

(3)艳:《历代诗余》、《词谱》夺此字。

(4)竞:《花草粹编》原作“竞”;兹从《历代诗余》、《词谱》作“竞”。旧本书“竞”误作“竞”者常有之。

(5)日:《历代诗余》作“目”。

(6)殿:《历代诗话》作“里”。

(7)近:《历代诗话》作“向”。

(8)了尽:“尽”《历代诗话》作“画”;赵万里辑《漱玉词》云“‘了尽’当作‘尽了’”。

(9)管:《词谱》作“爱”。

【鉴赏】 东城边,南陌上,正日烘池馆,竟走香轮。绮筵散日,谁人可继芳尘。更好明光宫殿,几枝先近日边匀。金尊倒,拚了尽烛,不管黄昏。

这首长调赏花词,是写在牡丹盛开之时,明光宫苑之处,词人与同游者对花倾觞,自朝至暮直到秉烛,兴致未减;说尽了暮春三月、牡丹娇媚,也点出了赏花人的心境。笔调生动,风格含蓄。

上片开始,采取烘云托月的手法,写花而先不见花,只见“禁幄低张,彤栏巧护”:宫禁中的护花帷幕低低地张蔽遮阳,红色的栏干工巧地缭绕围护。这种渲染起到未见其具体形象,先感受其高贵气质的效果。“就中独占残春”句,则是说那里面被精心保护的是一种独占暮春风光的名花。

接下来词人挥洒画笔,以拟人化的手法充分描绘该花形态,边绘边评。“容华淡伫,绰约俱见天真”二句是先写花色、花态:该花淡雅挺立,姿态柔美,朵朵都呈现出天公造化的精巧绝伦。“待得群花过后,一番风露晓妆新”则是从花跳出,加进客观评说:等到数不清的春花纷纷开过之后,经历了春风吹拂、春雨浴洗、清露浇洒的名花,仿佛晓妆初成的美人,带给人无限清新。“妖娆艳态,妒风笑月,长殢东君”三句,更进一步勾画花态、花情:它以无比妩媚的姿态,戏弄春风、嘲笑春月,尽情地引逗着司管春天的神君。读词至此,直令人拍案叫绝,具有这般媚力的花真够称得上“国色天香”,不是牡丹,更是何花!上述“淡伫”、“绰约”、“天真”、“晓妆”、“艳态”,再加上一个“妒”字,一个“笑”字,一个“殢”字,哪一句不是以花拟人,把静静开放的牡丹写成了盼倩生辉、倾国倾城的绝代佳人。若非词坛高手易安居士,谁能有此令人心旌神驰的笔力。“东君”一词,在这里义同“青帝”,是神话中五方天神里的东方神君,东方主五行中的木,又称司春之神;唐•黄巢《题菊花》“他年我若为青帝,报与桃花一处开”是众所熟知之句,此外从宋•严蕊“花落花开自有时,总赖东君主”(《卜算子》)、宋•黄庭坚“东君未试雷霆手,洒雪开春春锁透”(《玉楼春》)等句,亦足以兹证。

下片分明是词人身在明光宫苑牡丹花前,与从游人把酒醉赏流连之际,又不禁想象着他处赏花盛况的心态,“东城边,南陌上,正日烘池馆,竟走香轮”:“东城”、“南陌”都是日光易照之处,那里的亭台池馆整天都被暖烘烘的太阳熏抚;从早到晚,赏花买花的人们车水马龙川流不息。“竟”,在此作“从头到尾”之义,是“竟日”之省;“香轮”,指游春踏花的车子,醉人的花香足可染透车轮,是夸张之词。“绮筵散日,谁人可继芳尘”之句,起着承前启后的作用:在这般牡丹盛开如锦如簇的兴会结束之后,又有什么花可以继它之后,散发出诱人的芳香呢?词人在沉醉于盛开的牡丹之时,忽又感伤起没有不凋的花朵、也没有不散的筵席来,是“兴尽悲来”,还是这景象触动了潜藏心底的隐痛?不得而知!但是词人确能把握分寸,紧接着便开始了心理上的自我调节。

“更好明光宫殿,几枝先近日边匀”是说:最迷人的是在这明光宫苑内,有几枝向阳的牡丹正在竞芳吐艳;言外之意,背阴处的牡丹也将次第开放,倒足可再挽留住一段赏花春光。这里所提“明光宫殿”不知是哪朝的宫苑,也不知座落何方,但想必是当时向游人开放的、赏牡丹的好去处。既然春光尚能留驻,又何需自寻烦恼,负此良时。“金尊倒,拚了尽烛,不管黄昏”:对着花儿飞觥举觞,快些把金杯内的美酒喝下,别管它金乌已西坠,黄昏将袭来,筵上还有未燃尽的残蜡!这里蕴含着几多“借酒浇愁”的豪情,读者尽可以细细品尝。
(小提示:如果您想查询《庆清朝慢》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李清照的其他作品鉴赏
 1. 失题(行人舞袖拂梨花)
 2. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 3. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 4. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 5. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 6. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 7. 上赵挺之(何况人间父子)
 8. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 9. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 10. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 11. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 12. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 13. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 14. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 15. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 5. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 6. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 7. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 8. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 9. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 10. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 11. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
 12. 次韵子瞻杜介供奉送鱼(天街雪霁初通驷,禁籞冰开渐跃鱼)
 13. 送程建用宣德西归(昔与君同巷,参差对柴荆)
 14. 次韵李曼朝散得郡西归留别二首(风波定后得西归,鸟鹊喧呼里巷知)
 15. 送陈侗同年知陕府(上书乞江淮,得请临关河)
 16. 送鲁有开中大知洺州次子瞻韵(仲连虽不仕,而非绮与园)
 17. 送王廷老朝散知虢州(满腹贮精神,触手会众理)
 18. 送王震给事知蔡州(朝廷入忘返,冠盖如云屯)
 19. 送表弟程之元知楚州(与君外兄弟,初如一池鱼)
 20. 司马温公挽词四首(白发三朝旧,青山一布衾)
 21. 李诚之待制挽词二首(脱遗章句事经纶,满腹龙蛇自屈伸)
 22. 次韵黄庭坚学士猩毛笔(不悟身边一斗红,圣贤随世亦时中)
 23. 送贾讷朝奉通判眉州(归念长依落日边,壶浆今见逆新官)
 24. 送张睡奉南京签判二首(楚蟹吴柑初著霜,梁园官酒试羔羊)
 25. 次韵光庭省中书事(放浪江湖久惰慵,安排谁置従官中)
 26. 次韵朱光庭司谏喜雨(焦枯连夏火,洗濯待秋霖)
 27. 答孔平仲惠蕉布二绝(裘葛终年累已轻,薄蕉如雾气尤清)
 28. 次韵子瞻饮道者院池上(雨气凉侵殿,河流渗入池)
 29. 驾幸亲贤宅赠随驾诸公(日日南风夜气烦,一声鸣[走毕]万人看)
 30. 送千之侄西归(京洛东游岁月深,相逢初喜解微吟,梦中助我生池草,别后同谁饮竹林)
优发国际