落日熔金,暮云合璧,人在何处?
染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?
元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?
来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。
中州盛日,闺门多瑕,记得偏重三五,铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚,如今憔悴,云鬟雪鬓,怕见夜间出去。
不如向,帘儿底下,听人笑语。
落日熔金,暮雲合璧,人在何處?
染柳煙濃,吹梅笛怨,春意知幾許?
元宵佳節,融和天氣,次第豈無風雨?
來相召,香車寶馬,謝他酒朋詩侶。
中州盛日,閨門多瑕,記得偏重三五,鋪翠冠兒,撚金雪柳,簇帶爭濟楚,如今憔悴,雲鬟雪鬢,怕見夜間出去。
不如向,簾兒底下,聽人笑語。
luò rì róng jīn , mù yún hé bì , rén zài hé chǔ ?
rǎn liǔ yān nóng , chuī méi dí yuàn , chūn yì zhī jī xǔ ?
yuán xiāo jiā jié , róng hé tiān qì , cì dì qǐ wú fēng yǔ ?
lái xiāng zhào , xiāng chē bǎo mǎ , xiè tā jiǔ péng shī lǚ 。
zhōng zhōu shèng rì , guī mén duō xiá , jì dé piān zhòng sān wǔ , pū cuì guān ér , niǎn jīn xuě liǔ , cù dài zhēng jì chǔ , rú jīn qiáo cuì , yún huán xuě bìn , pà jiàn yè jiān chū qù 。
bù rú xiàng , lián ér dǐ xià , tīng rén xiào yǔ 。
鉴赏
【注释】 ①落日熔金:落日的颜色好象熔化的黄金。

②合璧:象璧玉一样合成一块。

③吹梅笛怨:指笛子吹出《梅花落》曲幽怨的声音。

④次第:接着,转眼。

⑤中州:这里指北宋汴京。

⑥三五:指元宵节。

⑦铺翠冠儿:饰有翠羽的女式帽子。

⑧捻金雪柳:元宵节女子头上的装饰。

⑨簇带:妆扮之意。

【评解】 《永遇乐》这首词通过南渡前后过元宵节两种情景的对比,抒写离乱之后,愁苦寂寞的情怀。

上片从眼前景物抒写心境。下片从今昔对比中抒发国破家亡的感慨,表达沉痛悲苦的心情。全词情景交融,跌宕有致。由今而昔,又由昔而今,形成今昔盛衰的鲜明对比。感情深沉、真挚。语言于朴素中见清新,平淡中见工致。

【集评】 张端义《贵耳集》:易安居士李氏,赵明诚之妻。《金石录》亦笔削其间。南渡以来,常怀京、洛旧事,晚年赋元宵《永遇乐》词云:“落日熔金,暮云合璧。”已自工致。至于“染柳烟轻,吹梅笛怨,春意知几许?”气象更好。后段云“于今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。”皆以寻常语度入音律。炼句精巧则易,平淡入调者难。

王士祯《花草蒙拾》:张南湖论词派有二:一曰婉约,一曰豪放。

仆谓婉约以易安为宗,豪放惟幼安称首,皆吾济南人,难乎为继矣!

刘辰翁《须溪词》《永遇乐·璧月初晴》小序:“余自辛亥上元诵李易安《永遇乐》,为之涕下。今三年矣,每闻《永遇乐》,辄不自堪,遂依其声,又托易安自喻,虽辞情不及,而悲苦过之。”李调元《雨村词话》:易安在宋诸媛中,自卓然一家,不在秦七、黄九之下。词无一首不工,其炼处可夺梦窗之席,其丽处直参片玉班,盖不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉。

【史考】 题据《贵耳集》卷上补。

(1)浓:《贵耳集》、《癸巳类稿》卷十五引断句作“轻”。

(2)霜:四印斋所刻词本《漱玉词》作“雾”。

(3)怕见夜间出去:《癸巳类稿》作“怕向花间重去”;四印斋所刻词本《漱玉词》注“‘见’别作‘向’,又作‘怕向花间重去’”。

【鉴赏】 这首《永遇乐》是叙述李清照晚年在临安的一段生活。它写在哪一年,已不可考,但是可以肯定,此时宋金双方都已暂停交战,南宋临时首都出现一片升平景象,在过节的日子里,人们又可以热闹地玩乐了。《永遇乐》写的不是她什么不幸遭遇,而是述说在元宵节日,她不愿与来邀的朋友到外间游玩,宁肯呆在家里听听人家笑语。事情本来琐细,可是通过这样一些微细情节,却十分深沉地反映了李清照在历尽沧桑以后的晚年的悲凉心境。

《永遇乐》这首词一开头就设下三个疑问。从这三个设疑中,人们正可看出一个飘泊者的内心活动,它是从一颗饱受创伤的心灵发出的。

那天是元宵佳节,太阳刚好下山,和太阳正好相对的月亮就从东方升起来,它透出轻纱似的云霭,恍如一片浑圆的璧玉,晶莹可爱;西边低空,太阳却象是熔开了的金块,一步步沉落下去,景色真是美丽极了。人们都知道,这样晴朗的元宵,正是看灯的好机会,可以痛痛快快玩它一个晚上了。

可是,她却别有心事。看了这天色,突然涌出了“我如今是在什么地方呵”的询问。

这真是情怀惨淡的一问,是曾经在繁华世界度过多少个热闹元宵,而今却痛感“物是人非事事休”的沧桑之客的特有问号,更是带着她特有的孤身流落的情怀而发出的问号。

下面再写两景,点明春天。“染柳烟浓”,便透出暖和的春意。初春柳叶才刚出芽,因为天气较暖,傍晚雾气低笼,柳便似罩在浓烟之中。“吹梅笛怨”,此时梅花已开残了,听见外面有人吹起笛子,因想起古代羌笛有《梅花落》曲,但由于自己心情忧郁,所以听起来笛声凄怨。虽然春色很浓,她心里却浮起又一个疑问:“这时节,到底有多少春意呵?”言下之意:不管有多少春意,自己还能去欣赏吗?这个疑问又恰好反映了她垂暮之年的心境。

下面似是一邀一拒的对话:“元宵佳节,融和天气”,是邀请她外出的人说的:“难得的元宵节,还碰上难得的好天气,还是到外面玩玩吧!”可她是怎样回答的?“天气太暖了,暖得不正常,难道不会忽然来一场风雨吗?”这时候她的心情实在不便明说,只好临时拿这句似有理似无理的话来搪塞。然而这话又正好反映了她经历了国家和个人的巨劫之后,自此便怀着世事难料,横祸随来的疑惧心理了。

以上三个问号,确能真实地写出李清照晚年的心境,同早年(例如反映在《念奴娇》里的)那种受不了寂寞的心情相比,一动一静,非常鲜明。

于是她终于推辞了朋友们的殷勤邀请。

看来,“香车宝马”是如实写出这些朋友的身份。李清照晚年在杭州虽然生活贫困,但名气还是有的。她的朋友,她称之为“酒朋诗侣”,她们并不粗俗;以“香车宝马”相迎,又知必是富贵人家的内眷。不过她终于谢绝了这番好意。到了下片,换头是进一步说明自己不去玩赏的理由。

“中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五”──“中州”原指河南省一带,这里专指北宋首都汴京(今开封市);“三五”原指农历月的十五日。优发国际:“三五明月满”,可见自古就有这种说法。这里则专指正月十五元宵节。宋代不论官方民间,对元宵节都很重视,是一年一度的灯节。李清照在汴京过了许多年元宵节,印象当然是抹不掉的。如今虽然老在临安,却还“忆得当年全盛时”,自己年纪还轻,兴致极好,“铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚”,认真热闹过一番。

“铺翠冠儿”是嵌插着翠鸟羽毛的女式帽子,当时富贵人家流行这样的穿戴。“捻金雪柳”,是在雪柳(一种纸或绢制成花样的饰物)上加金线捻丝,这也是富贵人家才有的。“簇带”即插戴。“济楚”等于说整齐端丽。

她从记忆中又回到现实里来。今昔对比,禁不住心情又凄凉又生怯。

“风鬟霜鬓”四字原出唐人小说《柳毅传》,形容落难的龙女在风吹雨打之下头发纷披散乱。李清照在词里换了一个字,改为“风鬟霜鬓”,借此说明自己年纪老了,头上出现白发,加上又懒得打扮,因而也就“怕见夜间出去”。(怕见,张相《优发国际曲语辞汇释》:“凡云怕见,犹云怕得或懒得也。”) “不如向、帘儿底下,听人笑语”──结束得好象很平淡,可是在平淡中却包含了多少人生的感慨!“人老了,懒得动弹了。”这是一层意思。“经历多了,大场面都不知见过多少,如今怎么及得上旧时呵!”这是又一层意思。“自己这样的身世,有什么心情同人家玩儿呵!”又是一层意思。李清照满腹辛酸,一腔凄怨,通过这平淡的一句,反而显得更加沉重了。
(小提示:如果您想查询《永遇乐》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李清照的其他作品鉴赏
 1. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 2. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 3. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 4. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 5. 如梦令(昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧)
 6. 孤雁儿(世人作梅诗,下笔便俗)
 7. 渔家傲(雪里已知春信至,寒梅点缀琼枝腻,香脸半开娇旖旎,当庭际,玉人浴出新妆洗)
 8. 玉楼春(红酥肯放琼苞碎,探著南枝开遍未,不知蕴藉几多香,但 见包藏无限意)
 9. 长寿乐(微寒应候[2], 望日边, 六叶阶蓂[3]初秀)
 10. 点绛唇(蹴[1]罢秋千, 起来慵整[2]纤纤手)
 11. 点绛唇(寂寞深闺, 柔肠一寸愁千缕)
 12. 蝶恋花(泪湿罗衣脂粉满, 四叠阳关, 唱到千千遍)
 13. 蝶恋花(暖日晴风初破冻, 柳眼梅腮, 已觉春心动)
 14. 蝶恋花(永夜恹恹欢意少, 空梦长安, 认取长安道)
 15. 多丽(小楼寒, 夜长帘幕低垂)
  其他同名作品鉴赏
 1. 永遇乐(云隔迷楼,苔封很石,人向何处? 数骑秋烟,一篙寒汐,千古空来去)
 2. 永遇乐(千古江山,英雄无觅,孙仲谋处)
 3. 永遇乐(薰风解愠,画景清和,新霁时候)
 4. 永遇乐(风暖莺娇,露浓花重,天气和煦)
 5. 永遇乐(风折新英,雨肥繁实,又还如豆)
 6. 永遇乐(长忆别时,景疏楼上,明月如水)
 7. 永遇乐(明月如霜,好风如水,清景无限)
 8. 永遇乐(香雪堆梅,绣丝蹙柳,仙馆春到)
 9. 永遇乐(朝霭藏晖,客袍惊暖,天巧无意)
 10. 永遇乐(天接重云,月临残腊,时有幽意)
 11. 永遇乐(龙阁先芬,凤毛荣继,当世英妙)
 12. 永遇乐(松菊堂深,芰荷池小,长夏清暑)
 13. 永遇乐(银烛将残,玳筵初散,依旧愁绪)
 14. 永遇乐(苹芷芳州,故人回首,云海何处)
 15. 永遇乐(天末山横,半空箫鼓,楼观高起)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 武夷茶歌(年年春自东南来,建溪先暖冰微开)
 2. 九曲棹歌(武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清)
 3. 剑门道中遇微雨(衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂)
 4. 江上渔者(江上往来人,但爱鲈鱼美)
 5. 梅花(墙角数枝梅,凌寒独自开)
 6. 梅花(闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中)
 7. 登飞来峰(飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升)
 8. 泊船瓜洲(京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山)
 9. 春日(胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新)
 10. 游山西村(莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚)
 11. 春日偶成(云淡风轻过午天,傍花随柳过前川)
 12. 春宵(春宵一刻值千金,花有清香月有阴)
 13. 晓出净慈寺送林子方(毕竟西湖六月中,风光不与四时同)
 14. 愍儒坑(智力区区不为身,欲将何物助强秦)
 15. 孤桐(天质自森森,孤高几百寻)
 16. 兼并(三代子百姓,公私无异财)
 17. 商鞅(自古驱民在信诚,一言为重百金轻)
 18. 元日(爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏)
 19. 赤日炎炎似火烧(赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦)
 20. 蚕妇(昨日入城市,归来泪满巾)
 21. 陶者(陶尽门前土,屋上无片瓦)
 22. 渔家傲(塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意)
 23. 假山拟宛陵先生体(叠石作小山,埋瓮作小潭)
 24. 登池州翠微亭诗(经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微)
 25. 念奴娇.赤壁怀古(大江东去,浪淘尽)
 26. 雨霖铃(寒蝉凄切,对长亭晚)
 27. 春夜(金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒)
 28. 上元侍宴(淡月疏星绕建章,仙风吹下御炉香)
 29. 立春偶成(律回岁晚冰霜少,春到人间草木知)
 30. 打球图(阊阖千门万户开,三郎沉醉打球回)
优发国际