寒蝉凄切,对长亭晚。
骤雨初歇,都门帐饮无绪,方留恋处,兰舟催发。
执手相看泪眼,竟无语凝噎。
念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。
多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节。
今宵酒醒何处?
杨柳岸,晓风残月。
此去经年,应是良辰好景虚设。
便纵有千种风情,待与何人说!
寒蟬淒切,對長亭晚。
驟雨初歇,都門帳飲無緒,方留戀處,蘭舟催發。
執手相看淚眼,竟無語凝噎。
念去去,千裏煙波,暮靄沈沈楚天闊。
多情自古傷離別,更那堪,冷落清秋節。
今宵酒醒何處?
楊柳岸,曉風殘月。
此去經年,應是良辰好景虛設。
便縱有千種風情,待與何人說!
hán chán qī qiē , duì cháng tíng wǎn 。
zhòu yǔ chū xiē , dū mén zhàng yǐn wú xù , fāng liú liàn chǔ , lán zhōu cuī fā 。
zhí shǒu xiāng kàn lèi yǎn , jìng wú yǔ níng yē 。
niàn qù qù , qiān lǐ yān bō , mù ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng zì gǔ shāng lí bié , gēng nà kān , lěng luò qīng qiū jié 。
jīn xiāo jiǔ xǐng hé chǔ ?
yáng liǔ àn , xiǎo fēng cán yuè 。
cǐ qù jīng nián , yīng shì liáng chén hǎo jǐng xū shè 。
biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng , dài yǔ hé rén shuō !
鉴赏
这是一篇关于留别的词。 【注释】 ①凄切:凄凉急促。

②都门:指汴京。

帐饮:设帐置酒宴送行。

③凝噎:喉咙哽塞,欲语不出的样子。

④经年:年复一年。

⑤风情:风流情意。

【评解】 柳永仕途失意,四处飘泊。《雨霖铃》这首词就是他离汴京、前往浙江时“留别所欢”的作品。

词以悲秋景色为衬托,抒写与所欢难以割舍的离情。上片写送别的情景,深刻而细致地表现话别的场面。下片写设想中的别后情景,表现了双方深挚的感情。全词如行云流水,写尽了人间离愁别恨。词人以白描手法写景、状物、叙事、抒情。感情真挚,词风哀婉。

“杨柳岸,晓风残月”一句中“月”字渲染出一种清寒、凄清之感,这种感觉正好吻合诗人柳永与恋人分手后孤独悱恻的心境。

【集评】 李攀龙《草堂诗余隽》:“千里烟波”,惜别之情已骋;“千种风情”,相期之愿又赊。真所谓善传神者。

贺裳《皱水轩词筌》:柳屯田“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”,自是古今俊句。

周济《宋四家词选》:清真词多从耆卿夺胎,思力沉挚处,往往出蓝。然耆卿秀淡幽艳,是不可及。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首写别情,尽情展衍,备足无余,浑厚绵密,兼而有之。

宋于庭谓柳词多“精金粹玉”,殆谓此类。词末余恨无穷,余味不尽。

俞文豹《吹剑录》:柳郎中词只合十七八女郎,执红牙板,歌“杨柳岸,晓风残月”。

【鉴赏一】 《雨霖铃》这首词上片除“念去处千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”外,写的都是眼前实景实事实情,写词人和友人不忍分别又不得不别的心情,是实写。下片写对别后生活的设想,着意描绘词人孤独寂寞的心情,是虚写。虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。此曲表情如此率真,语言如此质朴自然,与大多数委婉之作,截然有别。

【鉴赏二】 1、这首写离情的词,可谓淋漓尽致,备足无余。词一起三句点明时间、地点、景物。人即将离别,日晚,阵雨乍停,蝉声凄切,在送别的长亭,人何以堪?这蝉鸣助添悲凉,而一起即道出,似乎为《雨霖铃》这首词定了调子。“都门”两句,极写饯别时的心情,委婉曲折,心理矛盾,欲饮无绪,欲留不得。“执手”两句,再加深离情,在执手相看无语中,更使人伤心失魄。以上三小节是极尽回环、顿挫、吞吐之能事。“念去去”之后,则大气包举,一泻千里,似江流出峡,直驰平川,词则直抒胸怀。以“念”这一领字带起,表明是设想别后的道路辽远,“千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”,全是写景,但实际上含的全是情,景无边而情无限。

2、换头以情起,叹息从古到今离别之可哀,“更那堪”句又推进一层,这是把江淹《别赋》、宋玉悲秋的情思两者结合起来提炼而出的。“今宵”二句,又是推想,然而景物清丽,别者假想清醒后在船中所见的残月岸柳晓风尤使人清醒,几如身历其境,忘其是设想了。“此去”二句,再推想别后长久的寂寞,虚度美好年华。“便纵有”二句,再从上两句的遭遇深入下去,叹后会难期,风情向谁诉说。真是“余恨无穷,余味不尽”。

3、《雨霖铃》这首词,写将别、临别以及别后的种种设想,把别后的情景描绘得比真的还真,又以景衬之,使人不觉得是虚构的,实在是柳永的艺术手法高妙,而很多高超的手法都在《雨霖铃》这首词里表现了,所以有人称其“微妙则耐思,而景中有情”。刘熙载在《艺概》中则评其为词中有画,称颂其抒情与写景在章法和修辞上的巧妙运用。

【鉴赏三】 《雨霖铃》这首词为抒写离情别绪的千古名篇,也是柳词和有宋一代婉约词的杰出代表。词中,柳永将他离开汴京与恋人惜别时的真情实感表达得缠绵悱恻,凄婉动人。

词的上片写临别时的情景,下片主要写别后情景。全词起伏跌宕,声情双绘,是宋元时期流行的“宋金十大曲”之一。

起首三句写别时之景,点明了地点和节序。《礼记。月令》云:“孟秋之月,寒蝉鸣。”可见时间大约农历七月。然而词人并没有纯客观地铺叙自然景物,而是通过景物的描写,氛围的渲染,融情入景,暗寓别意。秋季,暮色,骤雨寒蝉,词人所见所闻,无处不凄凉。“对长亭晚”一句,中间插刀,极顿挫吞咽之致,更准确地传达了这种凄凉况味。这三句景色的铺写,也为后两句的“无绪”和“催发”,设下伏笔。“都门帐饮”,语本江淹《别赋》:“帐饮东都,送客金谷。”他的恋人都门外长亭摆下酒筵给他送别,然而面对美酒佳肴,词人毫无兴致。接下去说:“留恋处、兰舟催发”,这七个字完全是写实,然却以精炼之笔刻画了典型环境与典型心理:一边是留恋情浓,一边是兰舟催发,这样的矛盾冲突何其类锐!这里的“兰舟催发”,却以直笔写离别之紧迫,虽没有他们含蕴缠绵,但却直而能纡,更能促使感情的深化。于是后面便迸出“执手相看泪眼,竟无语凝噎”二句。寥寥十一字,语言通俗而感情深挚,形象逼真,如目前。真是力敌千钧!

词人凝噎喉的就“念去去”二句的内心独白。这里的去声“念”字用得特别好,读去声,作为领格,上承“凝噎”而自然一转,下启“千里”以下而一气流贯。“念”字后“去去”二字连用,则愈益显示出激越的声情,读时一字一顿,遂觉去路茫茫,道里修远。“千里”以下,声调和谐,景色如绘。既曰“烟波”,又曰“暮霭”,更曰“沉沉”,着色一层浓似一层;既曰“千里”,又曰“阔”,一程远似一程。道尽了恋人分手时难舍的别情。

上片正面话别,下片则宕开一笔,先作泛论,从个别说到一般。“多情自古伤离别”是“点”,点出“伤离别”;其余各句是“染”,渲染伤别之情。这一句意谓伤离惜别,并不自我始,自古皆然。接以“更那堪冷落清秋节”一句,则极言时当冷落凄凉的秋季,离情更甚于常时。“清秋节”一辞,映射起首三句,前后照应,针线极为绵密;而冠以“更那堪”三个虚字,则加强了感情色彩,比起首三句的以景寓情更为明显、深刻。

“今宵”三句蝉联上句而来,是全篇之警策。成为柳永光耀词史的名句。这三句本是想象今宵旅途中的况味,遥想不久之后一舟临岸,词人酒醒梦回,却只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂杨柳梢头。整个画面充满了凄清的气氛,客情之冷落,风景之清幽,离愁之绵邈,完全凝聚这画面之中。这句景语似工笔小帧,无比清丽。清人刘熙载《艺概》中说:“词有点,有染。柳耆卿《雨霖铃》云:”多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。‘上二句点出离别冷落,’今宵‘二句乃就上二句意染之。点染之间,不得有他语相隔,隔则警句亦成死灰矣。“也就是说,这四句密不可分,相互烘托,相互陪衬,中间若插上另外一句,就破坏了意境的完整性,形象的统一性,而后面这两个警句,也将失去光彩。

“此去经年”四句,改用情语。他们相聚之日,每逢良辰好景,总感到欢娱;可是别后非止一日,年复一年,纵有良辰好景,也引不起欣赏的兴致,只能徒增枨触而已。“此去”二字,遥应上片“念去去”:“经年”二字,近应“今宵”,时间与思绪上均是环环相扣,步步推进。“便纵有千种风情,更与何人说”,以问句归纳全词,犹如奔马收缰,有住而不住之势;又如众流归海,有尽而未尽之致。

《雨霖铃》之所以脍灸人口,是因为它艺术上颇具特色,成就甚高。早宋代,就有记载说,以《雨霖铃》的缠绵悱恻、深沉婉约,“只合十七八女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸、晓风残月。这种格调的形成,有赖于意境的营造。词人善于把传统的情景交融的手法运用到慢词中,把离情别绪的感受,通过具有画面性的境界表现出来,意与境会,构成一种诗意美的境界,绘读者以强烈的艺术感染。全词虽为直写,但叙事清楚,写景工致,以具体鲜明而又能触动离愁的自然风景画面来渲染主题,状难状之景,达难达之情,而出之以自然。末尾二句画龙点睛,为全词生色,为脍灸人口的千古名句。
(小提示:如果您想查询《雨霖铃》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
共1条评论(发表您的评论):
m 2015-09-04 19:55 記得是千\"里\"煙波,不是裏外的裏。管理员回复:繁体应为“裡”。 (2015-09-05 03:18)
昵称 网站
  柳永的其他作品鉴赏
 1. 安公子(远岸收残雨)
 2. 八声甘州(对潇潇暮雨洒江天,[2] 一番洗清秋)
 3. 卜算子慢(江枫渐老,汀蕙半凋,满目败红衰翠)
 4. 采莲令(月华收,云淡霜天曙)
 5. 笛家弄(花发西园,草薰南陌, 韶光明媚,乍晴轻暖清明后)
 6. 蝶恋花(伫倚危楼风细细,[2] 望极春愁, 黯黯生天际)
 7. 定风波(伫立长堤,淡荡晚风起)
 8. 定风波(自春来、惨绿愁红,芳心是事可可)
 9. 斗百花(满搦宫腰纤细)
 10. 斗百花(飒飒霜飘鸳瓦,翠幕轻寒微透, 长门深锁悄悄,满庭秋色将晚)
 11. 斗百花(煦色韶光明媚)
 12. 凤栖梧(帘下清歌帘外宴)
 13. 凤栖梧(蜀锦地衣丝步障)
 14. 甘草子(秋尽)
 15. 甘草子(秋暮,乱洒衰荷,颗颗 珍珠雨)
  其他同名作品鉴赏
 1. 雨霖铃(孜孜矻矻)
 2. 雨霖铃(天南游客)
 3. 雨霖铃(槐阴添绿)
 4. 雨霖铃(琼楼玉宇)
 5. 雨霖铃(蛾眉修绿)
 6. 雨霖铃(万绿心歇)
 7. 雨霖铃(乾元资始)
 8. 雨霖铃(清晨凝伫)
 9. 雨霖铃(碧树天蓝,斜阳无力,长影飘散)
 10. 雨霖铃(绕燕春风,惘然惊飞,只今唯梦)
 11. 雨霖铃(云聚香散,东风突起,心事何安?昨夜梦里曾被,月催醒)
 12. 雨霖铃(长淮望断,风雨成泪)
 13. 雨霖铃(夜来好风,竟被杜鹃,摧得心痛)
 14. 雨霖铃(杜鹃啼血,琴声成泪,满心伤悲)
 15. 雨霖铃(离情切切,欲来风满,归雁未歇)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 武夷茶歌(年年春自东南来,建溪先暖冰微开)
 2. 九曲棹歌(武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清)
 3. 剑门道中遇微雨(衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂)
 4. 江上渔者(江上往来人,但爱鲈鱼美)
 5. 梅花(墙角数枝梅,凌寒独自开)
 6. 梅花(闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中)
 7. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 8. 登飞来峰(飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升)
 9. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 10. 泊船瓜洲(京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山)
 11. 春日(胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新)
 12. 游山西村(莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚)
 13. 春日偶成(云淡风轻过午天,傍花随柳过前川)
 14. 春宵(春宵一刻值千金,花有清香月有阴)
 15. 晓出净慈寺送林子方(毕竟西湖六月中,风光不与四时同)
 16. 愍儒坑(智力区区不为身,欲将何物助强秦)
 17. 孤桐(天质自森森,孤高几百寻)
 18. 兼并(三代子百姓,公私无异财)
 19. 商鞅(自古驱民在信诚,一言为重百金轻)
 20. 元日(爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏)
 21. 赤日炎炎似火烧(赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦)
 22. 蚕妇(昨日入城市,归来泪满巾)
 23. 陶者(陶尽门前土,屋上无片瓦)
 24. 渔家傲(塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意)
 25. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 26. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 27. 假山拟宛陵先生体(叠石作小山,埋瓮作小潭)
 28. 登池州翠微亭诗(经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微)
 29. 念奴娇.赤壁怀古(大江东去,浪淘尽)
 30. 春夜(金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒)
优发国际