归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨。
百年强半,来日苦无多。
坐见黄州再闰,儿童尽,楚语吴歌。
山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡。
云何。
当此去,人生底事,来往如梭。
待闲看,秋风洛水清波。
好在堂前细柳,应念我,莫翦柔柯。
仍传语,江南父老,时与晒渔蓑。
歸去來兮,吾歸何處,萬裏家在岷峨。
百年強半,來日苦無多。
坐見黃州再閏,兒童盡,楚語吳歌。
山中友,雞豚社酒,相勸老東坡。
雲何。
當此去,人生底事,來往如梭。
待閑看,秋風洛水清波。
好在堂前細柳,應念我,莫翦柔柯。
仍傳語,江南父老,時與曬漁蓑。
guī qù lái xī , wú guī hé chǔ , wàn lǐ jiā zài mín é 。
bǎi nián qiáng bàn , lái rì kǔ wú duō 。
zuò jiàn huáng zhōu zài rùn , ér tóng jìn , chǔ yǔ wú gē 。
shān zhōng yǒu , jī tún shè jiǔ , xiāng quàn lǎo dōng pō 。
yún hé 。
dāng cǐ qù , rén shēng dǐ shì , lái wǎng rú suō 。
dài xián kàn , qiū fēng luò shuǐ qīng bō 。
hǎo zài táng qián xì liǔ , yīng niàn wǒ , mò jiǎn róu kē 。
réng chuán yǔ , jiāng nán fù lǎo , shí yǔ shài yú suō 。
鉴赏
【背景】 宋神宗元丰七年(1084),因“乌台诗案”而谪居黄州达五年之久的苏轼,奉命由黄州移汝州(今河南临汝)。对于苏轼来说,这次虽是从遥远的黄州调到离京城较近的汝州,但五年前加给他的罪名并未撤消,官职也仍是一个“不得签书公事”的州团练副使,政治处境和实际地位都没有任何实质上的改善。当他即将离开黄州赴汝州时,他的心情是矛盾而又复杂的:既有人生失意、宦海浮沉的哀愁和依依难舍的别情,又有久惯世路、洞悉人生的旷达之怀。这种心情,十分真实而又生动地反映词中。

【注释】 “百年强半,来日苦无多”一句:韩愈《除官赴阕至江州寄鄂岳李大夫》:"年皆过半百,来日苦无多。"此用其句。百年强半:此乃虚称。

再闰:苏轼于元封三年(1080年)二月到黄州,元封三年闰九月,六年闰六月,故为"再闰"。

楚语吴歌:黄州在春秋战国时属楚地,三国时期属吴地,故称。

鸡豚社酒:豚,猪。社酒,祭祀神祗时所用的酒。

莫剪柔柯:此处谓要珍惜彼此的友情。"仍传语,江南父老,时与晒渔蓑"三句:意为我现在虽然离开这里,但将来还是要回来的。

【鉴赏一】 元丰七年(1084年)三月,苏轼接到调任汝州(今河南临汝)团练副使的诏命。四月一日离黄州,邻里友人纷纷相送,苏轼作《满庭芳 仲览自江东来别,遂书以遗之》以示告别。

词用散文式的句子和俚俗的语言,真切的表现了苏轼对黄州的依恋之情。

上阙开头三句,起势陡健,苏轼翘首西望,哀声长吟。"归去来兮,吾归何处?"并不是像陶渊明那样真正归隐田园,而是寻找心灵的归宿。"百年强半,来日无多。"则是时光易逝,人空老大的感叹,加强了失意思乡的氛围。后半则笔锋一转,撇开满腔愁思,尽话深情厚意,情怀依依。

下阙苏轼则进一步将宦途失意之悲与留恋黄州之意对写,突出了苏轼达观豪爽的性格。末尾"仍传语,江南父老,时与晒鱼蓑。"对江南父老的托付,尤感发自肺腑。体现了苏轼对封建政治意识形态的否弃以及建立一种新的价值观念的潜在要求。

【鉴赏二】 《满庭芳 仲览自江东来别,遂书以遗之》这首词,于平直中见含蓄婉曲,于温厚中透出激愤不平,依依惜别的深情中表达出苏轼与黄州父老之间珍贵的情谊,抒发了苏轼坎坷、不幸的人生历程中,既满怀悲苦又寻求解脱的矛盾双重心理。

上片抒写对蜀中故里的思念和对黄州邻里父老的惜别之情。首句“归去来兮”,搬用陶渊明《归去来辞》首句,非常贴切地表达了自己思归故里的强烈愿望,暗含了思归不得归、有家不能归的怅恨。接下来“百年强半,来日苦无多”二句,以时光易逝、人空老大的感叹,加深了失意思乡的感情氛围。上片的后半部分,笔锋一转,撇开满腔愁思,抒发因黄州居住五年所产生的对此地山川人物的深厚情谊。“坐见黄州再闰,儿童尽、楚语吴歌”句,于平和的语气中,传达出生命短促、人生无常的沉重哀伤。“山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡”,这三句,真切细致地表现了苏轼与黄州百姓之间纯真质朴的情谊,以及苏轼逆境中旷达超脱、随遇而安的淡泊心态。

词的下片,进一步将宦途失意之怀与留恋黄州之意对写,突出了苏轼达观豪放的可爱性格。过片三句,向父老申说自已不得不去汝州,并叹息人生无定,来往如梭,表明自已失意坎坷、无法掌握命运的痛苦之情。“待闲看秋风,洛水清波”二句,却从未来着笔瞻望自已即将到达之地,随缘自适思想顿然取代了愁苦之情。一个“闲”字,将上片哀思愁怀化开,抒情气氛从此变得开朗明澈。从“好堂前细柳”至篇末,是《满庭芳 仲览自江东来别,遂书以遗之》的感情高潮,以对黄州雪堂的留恋再次表达了对邻里父老的深厚感情。嘱咐邻里莫折堂前细柳,恳请父老时时为晒渔蓑,言外之意显然是:自己有朝一日还要重返故地,重温这段难忘的生活。此处不明说留恋黄州,而留恋之情早已充溢字里行间。词的下片,深沉蕴籍,含蓄委婉,情真意切,将惜别、依恋之情表现得动人肺腑,令人回味无穷。

结尾的临别告语,奇峰突起,收束全篇,与上片的纯真友情相呼应,将惜别之情推向高潮。
(小提示:如果您想查询《满庭芳 仲览自江东来别,遂书以遗之》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  苏轼的其他作品鉴赏
 1. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 2. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 3. 琴诗(若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?)
 4. 题金山寺(潮随暗浪雪山倾,远浦渔舟钓月明)
 5. 藏春坞三首此诗之第三首为陆龟蒙作(退之身外无穷事,子美生前有尽花)
 6. 元翰少卿宠惠谷帘水一器龙团二枚仍以新诗为(岩垂匹练千丝落,雷起双龙万物春)
 7. 梦中绝句(楸树高花欲插天,暖风迟日共茫然)
 8. 刘监仓家煎米粉作饼子余云为甚酥潘邠老家造(一杯连坐两髯棋,数片深红入座飞)
 9. 病后醉中(病为兀兀安身物,酒作蓬蓬入脑声)
 10. 洗儿(人皆养子望聪明,我被聪明误一生)
 11. 奉和成伯兼戏禹功(金钱石竹道傍秋,翠带红裙马上讴)
 12. 邵伯梵行寺山茶(山茶相对阿一作本谁栽,细雨无人我独来)
 13. 余旧在钱塘伯固开西湖今方请越戏谓伯固可复(已分江湖送此生,会稽行复得岑成)
 14. 太夫人以无咎生日置酒书壁一绝(寿樽余沥到朋簪,要与郎君夜语深)
 15. 赠王觏(何人生得宁馨子,今夜初逢掣笔郎)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 12. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 13. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 14. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 15. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 16. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 17. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 18. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 19. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 20. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 21. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 22. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 23. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 24. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 25. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 26. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 27. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 28. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 29. 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
 30. 杜牧(弟病兄孤失所依,当时书语最堪悲)
优发国际