乳燕飞华屋,悄无人、桐阴转午,晚凉新浴。
手弄生绡白团扇,扇手一时似玉。
渐困倚、孤眠清熟。
帘外谁来推绣户?
枉教人梦断瑶台曲。
又却是、风敲竹。
石榴半吐红巾蹙,待浮花浪蕊都尽,伴君幽独。
艳一枝细看取,芳心千重似束。
又恐被、西风惊绿。
若待得君来向此,花前对酒不忍触。
共粉泪、两簌簌。
乳燕飛華屋,悄無人、桐陰轉午,晚涼新浴。
手弄生綃白團扇,扇手一時似玉。
漸困倚、孤眠清熟。
簾外誰來推繡戶?
枉教人夢斷瑤臺曲。
又卻是、風敲竹。
石榴半吐紅巾蹙,待浮花浪蕊都盡,伴君幽獨。
艷一枝細看取,芳心千重似束。
又恐被、西風驚綠。
若待得君來向此,花前對酒不忍觸。
共粉淚、兩簌簌。
rǔ yàn fēi huá wū , qiǎo wú rén ?? tóng yīn zhuǎn wǔ , wǎn liáng xīn yù 。
shǒu nòng shēng xiāo bái tuán shàn , shàn shǒu yī shí sì yù 。
jiàn kùn yǐ ?? gū mián qīng shú 。
lián wài shuí lái tuī xiù hù ?
wǎng jiào rén mèng duàn yáo tái qū 。
yòu què shì ?? fēng qiāo zhú 。
shí liú bàn tǔ hóng jīn cù , dài fú huā làng ruǐ dū jìn , bàn jūn yōu dú 。
yàn yī zhī xì kàn qǔ , fāng xīn qiān zhòng sì shù 。
yòu kǒng bèi ?? xī fēng jīng lǜ 。
ruò dài dé jūn lái xiàng cǐ , huā qián duì jiǔ bù rěn chù 。
gòng fěn lèi ?? liǎng sù sù 。
鉴赏
【注释】 生绡:用生丝制成的白色薄绸。

瑶台:用玉石砌成的楼台,传说昆仑山仙人所居之处。多用以代指传说中神仙居住的地方。"石榴半吐红巾蹙"一句:形容石榴花半开时,状似一条束紧成皱的红巾。

浮花浪蕊:语出韩愈《杏花》诗:"浮花浪蕊镇长有,才开还落瘴雾中。" 秋风惊绿:秋风起后,榴花凋谢,剩下的绿叶,禁不住摧残。

簌簌:纷纷落下的样子。

【评解】 这首《贺新郎》借咏名花佳丽,以抒诗人苏轼的感怀,寄意高远,构思奇妙。上片咏佳人,隐约流露出人物的孤独心境。

下片写石榴,然后将人物与石榴合写,亦花亦人,巧妙新颖。

全词以华美艳丽的形象,婉曲缠绵的情韵,曲折含蓄地表达了诗人苏轼的情怀。

苏轼在新旧两派当权时,均不愿随声附和,取媚求进,因而或遭新党排挤,或为旧党不容。曾两次出任杭州。词中以榴花比托“幽独”的佳人,联系自己的心情和处境,借咏物曲曲传出自己的心声,手法极为高妙。

【集评】 黄蓼园《蓼园词选》:末四句是花是人,婉曲缠绵,耐人寻味不尽。

俞陛云《唐五代两宋词选释》:《贺新郎》极写其特立独行之概。以上阕“孤眠”之“孤”字,下阕“幽独”之“独”字,表明本意。“新浴”及“扇手”,其身之洁白,焉能与浪蕊浮花为伍,犹屈原不能以皓皓之白,入汶汶之世也。下阕“芳心千重似束”句及“秋风”句言已深闭退藏,而人犹不恕,极言其忧谗畏讥之意。对花真赏,知有何人,惟有沾襟之粉泪耳。

沈雄《古今词话》曾记载:苏轼任职杭州时,曾在西湖宴会。群妓毕集,而秀兰迟到,一府僚为此发怒。东坡即席写《贺新郎》为秀兰解围。

胡仔《苕溪渔隐丛话》:东坡《贺新郎》,冠绝古今,托意高远,宁为一妓而发耶!

《唐宋词鉴赏集》:词人写作受到生活现象的触发,或从现实中摄取某些现象,这是可能的,但决不是生活的简单记录。把一首词的内容完全坐实到一个官场的风流故事上,刻板地句句索隐,这显然是附会之谈,不足凭信。

薛砺若《宋词通论》:《贺新郎》写来极纡回缠绵,一往情深。丽而不艳,工而能曲,毫无刻画斧斫之痕。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首不必为官妓秀兰而作,写情景俱高妙。写花写人,是二实一。

杨湜《古今词话》载:"苏子瞻守钱塘,有官妓秀兰,天性黠慧,善于应对。一日,湖中有宴会,群妓毕集,唯秀兰不至,督之良久方来。问其故,对以沐浴倦睡,忽闻叩门甚急,起而问之,乃乐营将催督也。子瞻已恕之,坐中一倅怒其晚至,诘之不已。时榴花盛开,秀兰折一枝藉手告倅,倅愈怒。子瞻因作《贺新凉》,令歌以送酒,倅怒顿止"(《苕溪渔隐丛话》后集引)。胡仔认为此言荒野,堪入笑林。

曾季狸《艇斋诗话》说《贺新郎》是苏轼在杭州万顷寺作,因寺中有榴花树,且是日有歌者昼寝,故有"石榴半吐"、"孤眠清熟";之语。

陈鹄《耆旧续闻》录陆辰州语,陆辰州说晁以道在看到东坡真迹后转告他说:苏轼有妾名朝云、榴花。朝云客死岭南,惟榴花独存,故苏词下阕专说榴花,并有"待浮花浪蕊都尽,伴君幽独"之语。此说亦可疑。

【鉴赏】 这是一首抒写闺怨的双调词,上片写美人,下片掉转笔锋,专咏榴花,借花取喻,时而花人并列,时而花人合一。苏轼赋予词中的美人、榴花以孤芳高洁、自伤迟暮的品格和情感,这两个美好的意象中渗透进自己的人格和感情。词中写失时之佳人,托失意之情怀;以婉曲缠绵的儿女情肠,寄慷慨郁愤的身世之感。

上片以初夏景物为衬托,写一位孤高绝尘的美丽女子。起调“乳燕飞华屋,悄无人,桐阴转午,”点出初夏季节、过午、时节、环境之幽静。“晚凉新浴”,推出傍晚新凉和出浴美人。

“手弄生绡白团扇,扇手一时似玉”,进而工笔描绘美人“晚凉新浴”之后的闲雅风姿。苏轼写团扇之白,不只意衬托美人的肌肤洁白和品质高洁,而且意象征美人的命运、身世。自从汉代班婕妤(汉成帝妃,为赵飞燕谮,失宠)作团扇歌后,古代诗人苏轼笔下,白团扇常常是红颜薄命,佳人失时的象征。

上文已一再渲染“悄无人”的寂静氛围,这里又写“手弄生绡白团扇”,着一“弄”字,便透露出美人内心一种无可奈何的寂聊,接以“扇手一时似玉”,实是暗示“妾身似秋扇”的命运。以上写美人心态,主要是用环境烘托、用象征、暗示方式,隐约迷离。以下写美人初因孤寂无聊而入梦,继而好梦因风摇竹声而被惊断。“渐困倚、孤眠清熟”句,使人感受到佳人处境之幽清和内心的寂寞。

以下数句是说:美人入梦后,朦胧中仿佛有人掀开珠帘,敲打门窗,不由引起她的一阵兴奋和一种期待。可是从梦中惊醒,却只听到那风吹翠竹的萧萧声,等待她的仍旧是一片寂寞。唐李益诗云:“开门复动竹,疑是玉人来。”(《竹窗闻风寄苗发司空曙》)东坡化用了这种幽清的意境,着重写由梦而醒、由希望而失望的怅惘:“枉教人”、“却又是”,将美人这种感情上的波折突现出来了。从上片整个构思来看,主要写美人孤眠。写“华屋”,写“晚凉”,写“弄扇”,都是映衬和暗示美人的空虚寂寞和叹惋怅恨之情。

下片用秾艳独芳的榴花为美人写照。“石榴半吐红巾蹙”,化用白居易诗“山榴花似结红巾”(《题孤山寺山石榴花示诸僧众》)句意形象地写出了榴花的外貌特征,又带有西子含颦的风韵,耐人寻味。“待浮花浪蕊都尽,伴君幽独”,这是美人观花引起的感触和情思。此二句既表明榴花开放的季节,又用拟人手法写出了它不与桃李争艳、独立于群芳之外的品格。

“秾艳一枝细看取”,刻画出花色的明丽动人。“芳心千重似束”,不仅捕捉住了榴花外形的特征,并再次托喻美人那颗坚贞不渝的芳心,写出了她似若有情、愁心难展的情态。“又恐被秋风惊绿”,由花及人,油然而生美人迟暮之感。“若待得君来向此”至结尾,写怀抱迟暮之感的美人与榴花两相怜惜,共花落簌簌而泪落簌簌。

词的下片借物咏情,写美人看花时触景伤情,感慨万千,时而观花,时而怜花惜花。这种花、人合一的手法,读来婉曲缠绵,寻味不尽。苏轼无论是直接写美人,还是通过榴花间接写美人,都紧紧扣住娇花美人失时、失宠这一共同点,而又寄托着词人自身的怀才不遇之情。
(小提示:如果您想查询《贺新郎》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  苏轼的其他作品鉴赏
 1. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 2. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 3. 琴诗(若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?)
 4. 题金山寺(潮随暗浪雪山倾,远浦渔舟钓月明)
 5. 藏春坞三首此诗之第三首为陆龟蒙作(退之身外无穷事,子美生前有尽花)
 6. 元翰少卿宠惠谷帘水一器龙团二枚仍以新诗为(岩垂匹练千丝落,雷起双龙万物春)
 7. 梦中绝句(楸树高花欲插天,暖风迟日共茫然)
 8. 刘监仓家煎米粉作饼子余云为甚酥潘邠老家造(一杯连坐两髯棋,数片深红入座飞)
 9. 病后醉中(病为兀兀安身物,酒作蓬蓬入脑声)
 10. 洗儿(人皆养子望聪明,我被聪明误一生)
 11. 奉和成伯兼戏禹功(金钱石竹道傍秋,翠带红裙马上讴)
 12. 邵伯梵行寺山茶(山茶相对阿一作本谁栽,细雨无人我独来)
 13. 余旧在钱塘伯固开西湖今方请越戏谓伯固可复(已分江湖送此生,会稽行复得岑成)
 14. 太夫人以无咎生日置酒书壁一绝(寿樽余沥到朋簪,要与郎君夜语深)
 15. 赠王觏(何人生得宁馨子,今夜初逢掣笔郎)
  其他同名作品鉴赏
 1. 贺新郎(鸿影孑然去,只留得,满眼伤楚,一点愁绪)
 2. 贺新郎(月落飞乌鹊)
 3. 贺新郎(又是寒冬矣)
 4. 贺新郎(天远星飘渺)
 5. 贺新郎(杜宇为谋拙)
 6. 贺新郎(绣隐芙蓉褥)
 7. 贺新郎(陈迹空凫渚)
 8. 贺新郎(卓茕欧阳子)
 9. 贺新郎(急雨收庚暑)
 10. 贺新郎(逗晓晴烟敛)
 11. 贺新郎(三月桃花浪)
 12. 贺新郎(晓色收梅雨)
 13. 贺新郎(突屼金仙屋)
 14. 贺新郎(垛翠云蓬远)
 15. 贺新郎(旧事凭谁诉)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 12. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 13. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 14. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 15. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 16. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 17. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 18. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 19. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 20. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 21. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 22. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 23. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 24. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 25. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 26. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 27. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 28. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 29. 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
 30. 杜牧(弟病兄孤失所依,当时书语最堪悲)
优发国际