似花还似非花,也无人惜从教坠。
抛家傍路,思量却是,无情有思。
萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭。
梦随风万里,寻郎去处,又还被、莺呼起。

不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。
晓来雨过,遗踪何在?
一池萍碎。
春色三分,二分尘土,一分流水。
细看来,不是杨花,点点是离人泪。
似花還似非花,也無人惜從教墜。
拋家傍路,思量卻是,無情有思。
縈損柔腸,困酣嬌眼,欲開還閉。
夢隨風萬裏,尋郎去處,又還被、鶯呼起。
不恨此花飛盡,恨西園、落紅難綴。
曉來雨過,遺蹤何在?
一池萍碎。
春色三分,二分塵土,一分流水。
細看來,不是楊花,點點是離人淚。
sì huā huán sì fēi huā , yě wú rén xī cóng jiào zhuì 。
pāo jiā bàng lù , sī liáng què shì , wú qíng yǒu sī 。
yíng sǔn róu cháng , kùn hān jiāo yǎn , yù kāi huán bì 。
mèng suí fēng wàn lǐ , xún láng qù chǔ , yòu huán bèi ?? yīng hū qǐ 。
bù hèn cǐ huā fēi jìn , hèn xī yuán ?? luò hóng nán zhuì 。
xiǎo lái yǔ guò , yí zōng hé zài ?
yī chí píng suì 。
chūn sè sān fēn , èr fēn chén tǔ , yī fēn liú shuǐ 。
xì kàn lái , bù shì yáng huā , diǎn diǎn shì lí rén lèi 。
鉴赏
【注释】 娇眼:指柳叶。柳叶初生时,如人睡眼初展,故称柳眼。

“思量却是,无情有思”两句:指杨花看似无情,实际却自有其愁思。思:意思,思绪。

“困酣妖眼,欲开还闭”二句:用美女困倦时眼睛欲开还闭之态来形容杨花的忽飘忽坠、时起时落。

【评解】 这首咏物词,当作于苏轼贬黄州时期。其间,诗人苏轼的好友章质夫有咏杨花词《水龙吟》一首,盛传一时,诗人苏轼因依原韵和了《水龙吟》这首词寄去,并嘱“不以示人”。词中通过丰富的想象和独特的艺术构思,运用拟人化手法,把咏物和写人有机地结合在一起,“即物即人,两不能别”。全词写得声韵谐婉,情调幽怨缠绵。反映了苏词婉约的一面。

【集评】 王国维《人间词话》:东坡杨花词,和韵而似原唱;章质夫词原唱而似和韵。

朱弁《曲洧旧闻》:章质夫杨花词,命意用事,潇洒可喜。东坡和之,若豪放不入律吕。徐而视之,声韵谐婉,反觉章词有织绣工夫。

魏庆之《诗人苏轼玉屑》:章质夫咏杨花词,东坡和之,晁叔用以为:“东坡如王嫱、西施,净洗脚面,与天下妇人斗好,质夫岂可比哉!”是则然也。余以为质夫词中所谓“傍珠帘散漫,垂垂欲下,依前被风扶起”,亦可谓曲尽杨花妙处,东坡所和虽高,恐未能及,诗人苏轼议论不公如此。

唐圭璋等《唐宋词选注》:本词是和作。咏物拟人,缠绵多态。词中刻画了一个思妇的形象。萦损柔肠,困酣娇眼,随风万里,寻郎去处,是写杨花,亦是写思妇,可说是遗貌而得其神。而杨花飞尽化作“离人泪”,更生动地写出她候人不归所产生的幽怨。能以杨花喻人,在对杨花的描写过程中,完成对人物形象的塑造。这比章质夫的闺怨词要高一层。

【鉴赏一】 《水龙吟》这首词上片首句便把描写对象放在似与不似之间,似花在形,似非花在神,很好地处理了形与神的关系。正因其似而不似,所以一般人就不知道珍惜而任其飘坠了。“萦损”三句用拟人的手法,状其温婉娇美貌。“梦随”三句,使我们不由地联想到“打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西”的佳句。这里实际上是暗写一位女子的无限幽怨,寓伤感于飘逸。

下片则从这个女子的眼中写来。于“不恨”与“恨”之间见其深远幽思。春天即将过去,而所思之人尚未归来,其思念之切可想而知。接着进一层写落红不但“难缀”而且遗迹也将为朝雨洗净,只剩下一池破碎的浮萍。三分春色,全都付之尘土与流水。再落笔于杨花,它在离人眼中一点点都成了相思之泪。杨花与离人,一样飘零,都无人管。此人此花,泪眼相看,何其凄婉!

全词用拟人化手法,明咏杨花,暗咏思妇,幽怨缠绵,寓伤感于飘逸,写出了一位女子的无限幽怨。

【鉴赏二】 这是一首咏物词。张炎《词源》云:"诗难于咏物,词为尤难。体认稍真,则拘而不畅;模写差远,则晦而不明。要须收纵联密,用事合题。一段意思,全在结句,斯为绝妙。"清代沈祥龙《论词随笔》亦云:"咏物之作,在借物以寓性情。凡身世之感,君国之忧,隐然蕴于其内,斯寄托遥深,非沾沾焉咏一物矣。" 苏轼这首《水龙吟》,不仅在咏物方面"压倒今古"(张炎《词源》),而且"和韵而似原唱"(王国维《人间词话》),其词心词境不惟迥出时人,直使后人难能为继,因而值得我们特别注意。

《水龙吟》约作于元丰四年(1081),苏轼45岁,正谪居黄州。苏轼与章质夫信云:"……柳花词妙绝,使来者何以措词!本不敢继作,又思公正柳花飞时出巡按,坐想四子闭门愁断,故写其意,次韵一首寄去,亦告不以示人也。"元丰四年(1081)四月章质夫出为荆湖北路提点刑狱。时苏轼“乌台诗案”贬官黄州。

苏轼这首《水龙吟》是和韵之作,章质夫《水龙吟》云: 燕忙莺懒花残,正堤上、柳花飘坠。轻飞乱舞,点画青林,全无才思。闲趁游丝,静临深院,日长门闭。傍珠帘散漫,垂垂欲下,依前被、风扶起。

兰帐玉人睡觉,怪春衣、雪沾琼缀。绣床旋满,香球无数,才圆却碎。时见蜂儿,仰粘轻粉,鱼吞池水。望章台路杳,金鞍游荡,有盈盈泪。

《水龙吟》这首词咏杨花,以形写神,风姿秀逸。上阕写杨花飘坠轻飞,极富动态神韵,特别是歇拍"傍珠帘散漫,垂垂欲下,依前被、风扶起"几句,将杨花在"静临深院,日长门闭"后的轻飞之态,写得至为灵动;可谓曲尽杨花妙处",并直言"东坡所和虽高,恐未能及"(魏庆之《诗人苏轼玉屑》卷二十)。下阕仍以摹写杨花物态为主,不惟拟人,且略微渗入人情。

苏轼的和韵之作在咏杨花方面既不模写差远,也不体认太真,而是在不即不离中,将自己的感情隐寓其中,亦杨花亦东坡,上阙侧重写芳华幽独之悲,下阙侧重写惜春伤逝之感。深寓生命之孤独、漂泊、失落、不能自主、无可奈何之悲伤。

王国维称苏词"和韵而似原唱",章词"原唱而似和韵",并归之为"才之不可强"(《人间词话》)。

【鉴赏三】 《水龙吟》这首词藉暮春之际“抛家傍路”的杨花,化“无情”之花为“有思”之人,“直是言情,非复赋物”,幽怨缠绵而又空灵飞动地抒写了带有普遍性的离愁。篇末“细看来,不是杨花,点点是离人泪,”实为显志之笔,千百年来为人们反复吟诵、玩味,堪称神来之笔。

上阕首句“似花还似非花”出手不凡,耐人寻味。它既咏物象,又写人言情,准确地把握住了杨花那“似花非花”的独特“风流标格”:说它“非花”,它却名为“杨花”,与百花同开同落,共同装点春光,送走春色;说它“似花”,它色淡无香,形态细小,隐身枝头,从不为人注目爱怜。

次句承以“也无人惜从教坠”。一个“坠”字,赋杨花之飘落;一个“惜”字,有浓郁的感情色彩。“无人惜”,是说天下惜花者虽多,惜杨花者却少。此处用反衬法暗蕴缕缕怜惜杨花的情意,并为下片雨后觅踪伏笔。

“抛家傍路,思量却是,无情有思”三句承上“坠”字写杨花离枝坠地、飘落无归情状。不说“离枝”,而言“抛家”,貌似“无情”,犹如韩愈所谓“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞”(《晚春》),实则“有思”,一似杜甫所称“落絮游丝亦有情(《白丝行》)。咏物至此,已见拟人端倪,亦为下文花人合一张本。

“萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭”,这三句由杨花写到柳树,又以柳树喻指思妇、离人,可谓咏物而不滞于物,匠心独具,想象奇特。

以下“梦随”数句化用唐人金昌绪《春怨》诗意:“打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西”,借杨花之飘舞以写思妇由怀人不至引发的恼人春梦,咏物生动真切,言情缠绵哀怨,可谓缘物生情,以情映物,情景交融,轻灵飞动。

下阕开头“不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。”苏轼这里以落红陪衬杨花,曲笔传情地抒发了对于杨花的怜惜。

继之由“晓来雨过”而问询杨花遗踪,进一步烘托出离人的春恨。“一池萍碎”句,苏轼自注为“杨花落水为浮萍,验之信然。”以下“春色三分,二分尘土,一分流水”,这是一种想象奇妙而兼以极度夸张的手法。这里,数字的妙用传达出苏轼的一番惜花伤春之情。至此,杨花的最终归宿,和词人的满腔惜春之情水乳交融,将咏物抒情的题旨推向高潮。篇末“细看来,不是杨花,点点是离人泪。”一句,总收上文,既干净利索,又余味无穷。它由眼前的流水,联想到思妇的泪水;又由思妇的点点泪珠,映带出空中的纷纷杨花,可谓虚中有实,实中见虚,虚实相间,妙趣横生。这一情景交融的神来之笔,与上阕首句“似花还似非花”相呼应,画龙点睛地概括、烘托出全词的主旨,给人以佘音袅袅的回味。
(小提示:如果您想查询《水龙吟》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  苏轼的其他作品鉴赏
 1. 春宵(春宵一刻值千金,花有清香月有阴)
 2. 念奴娇.赤壁怀古(大江东去,浪淘尽)
 3. 上元侍宴(淡月疏星绕建章,仙风吹下御炉香)
 4. 花影(重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开)
 5. 守岁诗(儿童强不食,相守应欢哗)
 6. 和子由渑池怀旧(人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥)
 7. 儋耳(霹雳收威暮雨开,独凭栏槛倚崔嵬)
 8. 六月二十日夜渡海(参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴)
 9. 惠崇春江晚景(竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知)
 10. 阳关曲·中秋月(暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘)
 11. 饮湖上,初晴后雨(水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇)
 12. 赠刘景文(荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝)
 13. 浣溪沙(旋抹红妆看使君,三三五五棘篱门,相排踏破倩罗裙)
 14. 浣溪沙(软草平莎过雨新,轻沙走马路无尘,何时收拾耦耕身? 日暖桑麻光似泼,风来蒿艾气如熏,使君原是此中人)
 15. 卜算子(缺月挂疏桐,漏断人初静)
  其他同名作品鉴赏
 1. 水龙吟(问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤)
 2. 水龙吟(小楼连远横空,下窥绣毂雕鞍骤)
 3. 水龙吟(放船千里凌波去,略为吴山留顾)
 4. 水龙吟(东南第一名州,西湖自古多佳丽)
 5. 水龙吟(楚天千里清秋,水随天去秋无际)
 6. 水龙吟(渡江天马南来,几人真是经纶手? 长安父老,新亭风景,可怜依旧! 夷甫诸人,神州沉陆)
 7. 水龙吟(短衣匹马清秋,惯曾射虎南山下)
 8. 水龙吟(鸡鸣风雨潇潇,侧身天地无刘表)
 9. 水龙吟(燕忙莺懒花残,正堤上,柳花飘坠)
 10. 水龙吟(古来云海茫茫,道山绛阙知何处)
 11. 水龙吟(小舟横截春江,卧看翠壁红楼起)
 12. 水龙吟(小沟东接长江,柳堤苇岸连云际)
 13. 水龙吟(露寒烟冷蒹葭老,天外征鸿寥唳)
 14. 水龙吟(晚来轻拂,游云尽卷,霁色寒相射)
 15. 水龙吟(少年闻说京华,上元景色烘晴昼)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 武夷茶歌(年年春自东南来,建溪先暖冰微开)
 2. 九曲棹歌(武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清)
 3. 剑门道中遇微雨(衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂)
 4. 江上渔者(江上往来人,但爱鲈鱼美)
 5. 梅花(墙角数枝梅,凌寒独自开)
 6. 梅花(闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中)
 7. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 8. 登飞来峰(飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升)
 9. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 10. 泊船瓜洲(京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山)
 11. 春日(胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新)
 12. 游山西村(莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚)
 13. 春日偶成(云淡风轻过午天,傍花随柳过前川)
 14. 晓出净慈寺送林子方(毕竟西湖六月中,风光不与四时同)
 15. 愍儒坑(智力区区不为身,欲将何物助强秦)
 16. 孤桐(天质自森森,孤高几百寻)
 17. 兼并(三代子百姓,公私无异财)
 18. 商鞅(自古驱民在信诚,一言为重百金轻)
 19. 元日(爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏)
 20. 赤日炎炎似火烧(赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦)
 21. 蚕妇(昨日入城市,归来泪满巾)
 22. 陶者(陶尽门前土,屋上无片瓦)
 23. 渔家傲(塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意)
 24. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 25. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 26. 假山拟宛陵先生体(叠石作小山,埋瓮作小潭)
 27. 登池州翠微亭诗(经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微)
 28. 雨霖铃(寒蝉凄切,对长亭晚)
 29. 春夜(金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒)
 30. 立春偶成(律回岁晚冰霜少,春到人间草木知)
优发国际