旋抹红妆看使君,三三五五棘篱门,相排踏破倩罗裙。
老幼扶携收麦社,乌鸢翔舞赛神村,道逢醉叟卧黄昏。
旋抹紅妝看使君,三三五五棘籬門,相排踏破倩羅裙。
老幼扶攜收麥社,烏鳶翔舞賽神村,道逢醉叟臥黃昏。
xuán mǒ hóng zhuāng kàn shǐ jūn , sān sān wǔ wǔ jí lí mén , xiāng pái tà pò qiàn luó qún 。
lǎo yòu fú xié shōu mài shè , wū yuān xiáng wǔ sài shén cūn , dào féng zuì sǒu wò huáng hūn 。
鉴赏
这组《浣溪沙》词共五首,这里是第二首,写谢雨途中见闻。

上片写自己进村之后出现的一个热闹场景。首句写村姑匆忙地梳妆打扮一番去见太守。“旋抹”刻画出少女第一次得见州官的急切、兴奋心情。接下来二句,写村姑们争看太守,连心爱的茜罗裙被拥挤的人群踏破也顾不得了。这样写既烘染出场面的热烈,又表现出围观少女精神的集中。上片短短数语就刻画出一幅极风趣生动的农村风俗画。

下片写到田野、祠堂,又是一番光景。村民们老幼相扶相携,来到打麦子的土地祠,他们为感谢上天降雨,备酒食以酬神,剩余的祭品引来馋嘴的乌鸢,村头盘旋不下。这两个细节都表现出喜雨带来的欢欣。结句则是一个特写,黄昏时分,有个老头儿醉倒道边。这与前两句形成忙与闲,众与寡,远景与特写的对比。但它同样富于典型性。酩酊大醉是欢饮的结果,它反映出一种普遍的喜悦心情。词中的“使君”虽只是个陪衬角色,但其与民同乐的心情也洋溢纸上。
(小提示:如果您想查询《浣溪沙》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
全字解析
在线新华字典 »

  苏轼的其他作品鉴赏
 1. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 2. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 3. 琴诗(若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?)
 4. 题金山寺(潮随暗浪雪山倾,远浦渔舟钓月明)
 5. 藏春坞三首此诗之第三首为陆龟蒙作(退之身外无穷事,子美生前有尽花)
 6. 元翰少卿宠惠谷帘水一器龙团二枚仍以新诗为(岩垂匹练千丝落,雷起双龙万物春)
 7. 梦中绝句(楸树高花欲插天,暖风迟日共茫然)
 8. 刘监仓家煎米粉作饼子余云为甚酥潘邠老家造(一杯连坐两髯棋,数片深红入座飞)
 9. 病后醉中(病为兀兀安身物,酒作蓬蓬入脑声)
 10. 洗儿(人皆养子望聪明,我被聪明误一生)
 11. 奉和成伯兼戏禹功(金钱石竹道傍秋,翠带红裙马上讴)
 12. 邵伯梵行寺山茶(山茶相对阿一作本谁栽,细雨无人我独来)
 13. 余旧在钱塘伯固开西湖今方请越戏谓伯固可复(已分江湖送此生,会稽行复得岑成)
 14. 太夫人以无咎生日置酒书壁一绝(寿樽余沥到朋簪,要与郎君夜语深)
 15. 赠王觏(何人生得宁馨子,今夜初逢掣笔郎)
  其他同名作品鉴赏
 1. 浣溪沙(百啭娇莺唤独眠)
 2. 浣溪沙(青鸟年年纵西归,空有春梦与伤悲,更兼一江东流水)
 3. 浣溪沙(桑叶阴阴浅水湾,更无人处竹回环)
 4. 浣溪沙(已落芙蓉并叶凋,半枯萧艾过墙高)
 5. 浣溪沙(本事新词定有无,斜行小草字模糊)
 6. 浣溪沙(漫作年时别泪看,西窗蜡炬尚泛澜)
 7. 浣溪沙(掩卷平生有百端,饱更忧患转冥顽)
 8. 浣溪沙(六郡良家最少年,戎装骏马照山川)
 9. 浣溪沙(爱棹扁舟傍岸行,红妆素蓞斗轻盈)
 10. 浣溪沙(花影闲窗压几重,连环新解玉玲珑)
 11. 浣溪沙(似水轻纱不隔香,金波初转小回廊)
 12. 浣溪沙(乍向西郊斗草过,药栏红日尚婆娑)
 13. 浣溪沙(城郭秋生一夜凉,独骑瘦马傍宫墙)
 14. 浣溪沙(七月西风动地吹,黄埃和叶满城飞)
 15. 浣溪沙(舟逐清溪弯复弯)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 12. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 13. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 14. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 15. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 16. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 17. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 18. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 19. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 20. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 21. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 22. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 23. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 24. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 25. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 26. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 27. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 28. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 29. 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
 30. 杜牧(弟病兄孤失所依,当时书语最堪悲)
优发国际