千峰云起,骤雨一霎儿价。
更远树斜阳,风景怎生图画?
青旗卖酒,山那畔别有人间,只消山水光中,无事过这一夏。

午醉醒时,松窗竹户,万千潇洒。
野鸟飞来,又是一般闲暇。
却怪白鸥,觑著人欲下未下。
旧盟都在,新来莫是,别有说话?
千峰雲起,驟雨一霎兒價。
更遠樹斜陽,風景怎生圖畫?
青旗賣酒,山那畔別有人間,隻消山水光中,無事過這一夏。

午醉醒時,松窗竹戶,萬千瀟灑。
野鳥飛來,又是一般閑暇。
卻怪白鷗,覷著人欲下未下。
舊盟都在,新來莫是,別有說話?
qiān fēng yún qǐ , zhòu yǔ yī shà ér jià 。
gēng yuǎn shù xié yáng , fēng jǐng zěn shēng tú huà ?
qīng qí mài jiǔ , shān nà pàn bié yǒu rén jiān , zhī xiāo shān shuǐ guāng zhōng , wú shì guò zhè yī xià 。

wǔ zuì xǐng shí , sōng chuāng zhú hù , wàn qiān xiāo sǎ 。
yě niǎo fēi lái , yòu shì yī bān xián xiá 。
què guài bái ōu , qù zhù rén yù xià wèi xià 。
jiù méng dū zài , xīn lái mò shì , bié yǒu shuō huà ?
鉴赏
【注释】

一霎儿价:一会儿。价,语助词,无义。

者:同“这”。

【鉴赏】

1、《丑奴儿》这首词的上片写夏天山村的天气变化:首句写起云,次写骤雨,再次写放晴。“风景怎生图画”,可以理解为“这样的风景如何能画得出呢!”写出山乡景色的清新和旷远。最后两句写村居生活的清悠,表达了辛弃疾对这种生活的向往之情,并领起下片。

2、下片紧承上片末句写辛弃疾的生活愿望。第一句写生活的悠闲,第二句写飞来的野鸟平添了意境的闲暇。词写到这里,如果沿着原先的思路写下去,那么全词就会显得词藻堆砌,难免缺少变化。果不其然,“却怪白鸥”一句来了一个转折,打破了一味写景的单调,使词的意境起了变化,说明他所想象的平静悠闲的生活,在现实中是不可能实现的。“旧盟”一句是辛弃疾对白鸥说的话:“我还记得同你们有过盟约,而你们却同我隔膜了。”优发国际有鸥盟之辞,如李白诗:“明朝拂

衣去,永与白鸥盟。”辛弃疾在退隐带湖新居之初,也有“凡我同盟鸥鸟,今日既盟之后,来往莫相猜”之句。而这词辛弃疾却说,连曾经跟我有过盟约的,最无心机的白鸥,如今也不相信我了。我们若想理解这句,就必须联系辛弃疾的身世。我们知道词人虽然有北伐复国的壮志,但处处受到统治集团的排斥和打击,这种遭遇使他很想摆脱官场生活。词的前半部分就反映了他的这种愿望。但是词人知道,这种愿望在现实面前只能是一种不切实际的空想,即使他生活在那样的山村中,也还是逃避不了别人的猜忌。因此,通观全词,可以知道词的上片及下片的前半部分,极力渲染风景的优美、环境的闲适,实际上是采用了反衬的手法,烘托自己在官场上受猜忌的遭遇和政治上失意的心情。总之,全词以乐景写哀,使词的意境曲径通幽,别有洞天,韵味无穷。

辛弃疾退隐江西上饶时,经常来往于博山道中(博山在江西广丰西南三十多里)。《丑奴儿》这首词写博山道中所见,它好象是一幅山水画。题目是“效李易安体”,所以《丑奴儿》这首词写的明白如话。虽然在文字上容易读懂,可是我们要仔细体会,因为它里面隐约地寄托了他的身世之感。词的上片写山水景物;下片则全是想象之辞,虽然是虚写,却是《丑奴儿》这首词最主要的部分。

上片首写起云,次写骤雨,再次写放晴,是写夏天山村的天气变化。“一霎儿价”就是一会儿功夫。“价”是语助辞。“风景怎生图画”句,可以理解为赞叹之辞:“这风景是怎样美丽的图画呵!”也可以体会为反诘语气:“这风景怎么能画得出来呵?!”上面六句把山乡风光描绘为一幅清旷的图画。最后两句:“只消山水光中,无事过者一夏。”(“者”就是“这”)是辛弃疾写自己的思想愿望,即由此引起下片想象之辞。

下片是辛弃疾设想在这里过生活的情景。写“午醉醒时”,看见“松窗竹户”十分潇洒(“万千”是“十分”的意思),又看见飞来的野鸟,更增加了意境的闲暇。末了“却怪白鸥”几句来一个转折,使文情起了变化,说明他所想象的平静悠闲的生活,在现实里是不可能实现的。“旧盟都在”几句是辛弃疾对白鸥说的话:“我还记得同你们有过盟约,而你们现在却同我隔膜了。”“别有说话”,是说存在着违背旧盟的念头。优发国际有盟鸥之辞,李白诗:“明朝拂衣去,永与白鸥盟”。可能是最早的两句。辛弃疾于退隐带湖新居之初,也有“盟鸥”的《水调歌头》:有“凡我同盟鸥鸟,今日既盟之后,来往莫相猜”之句。相传白鸥是最无机心的禽鸟,而辛弃疾《丑奴儿》这首词的结尾却说,连曾经跟我有过盟约的、最无机心的白鸥,如今也不相信我了。用反衬的手法,极写自己在官场上受猜忌的遭遇。

辛弃疾一生政治上的处境是很不得意的,他在《论盗贼札子》中说:“臣生平刚拙自信,年来不为众人所容,顾恐言未脱口而祸不旋踵……”他处处受到统治集团的排斥、打击,经常有人弹劾他,所以他惟恐话还没出口,灾祸就接二连三地来了。在服官江西以后,他又曾受谏官的打击。

辛弃疾的另一首《江神子•博山道中》也有“白发苍颜吾老矣,只此地,是生涯”之句。正是他被迫退休江西的时期。从四十三岁起,他在江西上饶一共住了十年。这种政治遭遇使他很希望摆脱官场生活。《丑奴儿》这首词的前半,就是反映了他的这种愿望。然而他同时也清楚地知道,这种愿望只是一种不可能实现的空想。即使生活在那样宁静的山乡里,也还是不能逃脱别人的猜忌。

《丑奴儿》这首词采用铺叙的手法,把景物一一展现在读者的面前。词的上片以及下片的前半,极力渲染风景的优美,环境的闲适。辛弃疾这样写的目的,是为了衬托最后五句所表达的失意的心情。通过白鸥的背盟,写出自己身世之感和生活道路的坎坷不平,不用一句直笔而收到很高的艺术效果。以淡景写浓愁,这也是辛弃疾词的一种常用的艺术手法。
(小提示:如果您想查询《丑奴儿》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  辛弃疾的其他作品鉴赏
 1. 游武夷,作棹歌呈晦翁十首(一水奔流叠嶂开,溪头千步响如雷)
 2. 清平乐.村居(茅檐低小,溪上青青草)
 3. 送剑与傅岩叟(莫邪三尺照人寒,试与挑灯仔细看)
 4. 满江红(敲碎离愁,纱窗外,风摇翠竹,人去后,吹箫声断)
 5. 卜算子 修竹翠罗寒(修竹翠罗寒,迟日江山暮)
 6. 采桑子 此生自断天休问(此生自断天休问,独倚危楼)
 7. 采桑子 书博山道中壁(烟迷露麦荒池柳,洗雨烘晴)
 8. 丑奴儿 书博山道中壁(少年不识愁滋味, 爱上层楼,爱上层楼, 为赋新词强说愁)
 9. 定风波(少日犹堪话别离,老来怕作送行诗)
 10. 定风波(野草闲花不当春,杜鹃却是旧知闻)
 11. 东坡引(花梢红未足,条破惊新绿)
 12. 汉宫春 立春(春已归来, 看美人头上, 袅袅春幡)
 13. 浣溪沙(花向今朝粉面匀, 柳因何事翠眉颦? 东风吹雨细于尘)
 14. 浣溪纱(父老争言雨水匀, 眉头不似去年颦)
 15. 浪淘沙(身世酒杯中, 万事皆空)
  其他同名作品鉴赏
 1. 丑奴儿(日高庭院杨花转, 闲淡春风)
 2. 丑奴儿(夜来酒醒清无梦, 愁倚阑干)
 3. 丑奴儿(兰心蕙质空自羞,偶有风过)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 题临安邸(山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休)
 2. 扬子江(几日随风北海游,回从扬子大江头)
 3. 四时田园杂兴(新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴)
 4. 游园不值(应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开)
 5. 吊岳飞诗(匹马吴江谁著鞭,惟公攘臂独争先)
 6. 题邸间壁(荼糜香梦怯春寒,翠掩重门燕子闲)
 7. 绝句(古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东)
 8. 新凉(水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低)
 9. 初夏(竹摇清影罩幽窗,两两时禽噪夕阳)
 10. 早发竹下(结束晨妆破小寒,跨鞍聊得散疲顽)
 11. 初归石湖(晓雾朝暾绀碧烘,横塘西岸越城东)
 12. 村景即事(绿遍山原白满川,子规声里雨如烟)
 13. 田家(昼出耘田夜织麻,村庄儿女各当家)
 14. 过零丁洋(辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星)
 15. 晓起闻雨(老来稍喜睡魔清,兀坐枯株听五更)
 16. 南海(朅来南海上,人死乱如麻)
 17. 西台哭所思(残年哭知已,白日下荒台)
 18. 清明(南北山头多墓田,清明祭扫各纷然)
 19. 夜登小阁,忆洛阳旧游(忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英)
 20. 归至武阳渡作(夹岸盲风扫楝花,高城已近被云遮)
 21. 郊行(一雨饯残热,忻然思杖藜)
 22. 西山(绝顶遥知有隐君,餐芝种术麝为群)
 23. 赠防江卒六首 其五(战地春来血尚流,残烽缺堠满淮头)
 24. 苍梧谣(天! 休使圆蟾照客眠)
 25. 苏武慢(雁落平沙,烟笼寒冰,古垒鸣笳声断)
 26. 好事近(日日惜春残,春去更无明日)
 27. 水龙吟(东南第一名州,西湖自古多佳丽)
 28. 菩萨蛮(赤阑桥尽香街直,笼街细柳娇无力)
 29. 沁园春(谁使神州,百年陆沉,青毡未还? 怅晨星残月,北州豪杰;西风斜日,东帝江山)
 30. 沁园春(为问杜鹃,抵死催归,汝胡不归? 似辽东白鹤,尚寻华表;海中玄鸟,犹记乌衣)
优发国际