杯汝来前,老子今朝,点检形骸。
甚长年抱渴,咽如焦釜,于今喜睡,气似奔雷。
汝刘伶,古今达者,醉后何妨死便埋。
浑如此,叹汝于知己,真少恩哉!
更凭歌舞为媒。
算合作平居鸩毒猜。
况怨无大小,生于所爱,物无美恶,过则为灾。
与汝成言,勿留亟退,吾力犹能肆汝杯。
杯再拜,道麾之即去,招则须来。
杯汝來前,老子今朝,點檢形骸。
甚長年抱渴,咽如焦釜,於今喜睡,氣似奔雷。
汝劉伶,古今達者,醉後何妨死便埋。
渾如此,嘆汝於知己,真少恩哉!
更憑歌舞為媒。
算合作平居鴆毒猜。
況怨無大小,生於所愛,物無美惡,過則為災。
與汝成言,勿留亟退,吾力猶能肆汝杯。
杯再拜,道麾之即去,招則須來。
bēi rǔ lái qián , lǎo zǐ jīn zhāo , diǎn jiǎn xíng hái 。
shèn cháng nián bào kě , yān rú jiāo fǔ , yú jīn xǐ shuì , qì sì bēn léi 。
rǔ liú líng , gǔ jīn dá zhě , zuì hòu hé fáng sǐ biàn mái 。
hún rú cǐ , tàn rǔ yú zhī jǐ , zhēn shǎo ēn zāi !
gēng píng gē wǔ wéi méi 。
suàn hé zuò píng jū zhèn dú cāi 。
kuàng yuàn wú dà xiǎo , shēng yú suǒ ài , wù wú měi è , guò zé wéi zāi 。
yǔ rǔ chéng yán , wù liú jí tuì , wú lì yóu néng sì rǔ bēi 。
bēi zài bài , dào huī zhī jí qù , zhāo zé xū lái 。
鉴赏
这是一首写饮酒的优发国际,琳琅满目,多不可数。写戒酒,在诗坛词苑中,便甚为少见了。其实辛弃疾并非真的要戒酒,他不过藉此以抒胸中之块垒也。

词用主客体问答对话的形式,虽仿效汉代东方朔《答客难》和班固《宾戏》,但以酒杯为客,以己为主,居高临下,发了一场妙趣横生的议论,读来是颇耐寻味的。起笔不凡,以命令的口气呼曰:“杯汝来前”,继便道出戒酒的原因:从今天起我要保养身体,约束自己,不再饮酒伤身了。“老子”,即老夫,老人自称。《礼记•曲礼上》:“大夫七十而致事,…自称曰‘老夫’。”但这里与上句“汝”字相应,含有倨傲的意思。“汝”,本文为你。《书•尧典》记尧对舜说让他继帝位:“格!汝舜。……汝陟帝位。”亦含有命令、指示的意思。“形骸”,谓人的形体。《淮南子•精神训》:“忘其五脏,投其形骸。”接着正言相告:为甚么我长年口渴,喉咙干得似焦炙的锅子一样难受;现在又添了嗜睡,鼻息(酣声)似雷鸣。“长年抱渴”四句用扇面对(又称隔句对),“咽如焦釜”,“气似奔雷”是夸张语。“抱渴”,患酒渴病,即嗜酒成瘾。《世说新语•任诞篇》:“刘伶病酒,渴甚,从妇求饮。”概言之,这四句即因酒致病,酒杯的罪责难逃。“汝说”三句是酒杯的申辩。典用《晋书》卷四十九《刘伶传》:“(刘伶)常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,谓曰:‘死便埋我’。”又《世说新语•文学篇》引《名士传》:刘伶“肆意放荡,以宇宙为狭。常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸随之,云:‘死便掘地以埋’。”但这里用“汝说”而不用“杯说”,可知是主人复述杯的话,而不是杯在自说,显示出主人的惊讶,未料到对方这样说。故以严重的口吻斥曰:“浑如此,叹汝于知己,真少恩哉!”“浑如此”,竟然如此。感叹酒杯“少恩”,无情义,比开头那番命令埋怨话,口气发生了变化。

辛弃疾“止酒”的主意已定,下面“更”字再加重语气,词意又进一层。对酒进行谴责,分三层说。一称沉酣歌舞,如酒之媒介,害人尤甚,直似鸩毒。《汉书》卷三十八《齐悼惠王传》:“太后怒,乃令人酌两卮鸩酒置前,令齐王为寿。”颜师古注引应劭曰:“鸩鸟黑身赤目,食蝮蛇野葛,以其羽画()酒中,饮之立死。”又,《汉书》卷五十三《景十三王传赞》:“是故古人以晏安为鸩毒。”《左传•闵公元年》:“宴乐鸠毒,不可怀也。”孔颖达疏:“宴安自逸,若鸩毒之药,不可怀恋也。”稼轩用典巧妙,正取义于此。宋孝宗即位后,虽一度振作,主张北伐,但兴隆和议后,一切行事,尽如高宗,文恬武嬉,满足于偏安一隅,“直把杭州作汴州”,岂不是“饮鸩止渴”。其次,接以四句议论,从哲理方面述说饮酒之害:“况怨无小大,生于所爱;物无美恶,过则为灾。”意为何况怨恨不论大小,常由爱极而生;事物不论何等好(“美恶”,偏义于美),超过限度就会成灾害。以“理语”入词,而无“理障”,以其富有情致,用语清畅,言近指远。再次,毅然决然地宣称:“与汝成言:‘勿留亟退,吾力犹能肆汝杯’。”意为今天跟你说定:勿留急去,不然我尚有力把你砸碎!“肆”,原义指古时处死刑后陈尸于市。《周礼•秋官•掌戮》:“凡杀人者,踣之者市,肆之三日。”此处语出《论语•宪问》:“吾力犹能肆诸市朝。”这里借其语意对酒而言,示戒酒之决心。最后酒杯深深再拜,只有俯首听命了:“麾之即去,招亦须来。”即去,须来,一切听从安排,完全一副唯唯喏喏相了,诗人辛弃疾以彻底的胜利而告终。《汉书•汲黯传》:“招之不来,麾之不去。”此反用其意。

辛弃疾是位“诸体皆备”的词人,《沁园春》可为佐证。它与那些“大声鞺鞳”、“龙腾虎掷”之作不同;也与那些“秾纤绵密”、“婉而妩媚”的篇什有异;而是稍带幽默戏谑的偶然兴到之作。它打破上下片的换意定格,第一段从开头“杯汝来前”直到下片“吾力犹能肆汝杯”止,是辛弃疾对酒杯谴责和对酒害的议论。第二段即最末三句,是酒杯对辛弃疾的应答。辛弃疾自由挥洒,涉笔成趣,于纵性放诞中,表现出政治失意的苦闷。刘体仁《七颂堂词释》云:“稼轩‘杯汝来前’,毛颖传也。‘谁共我,醉明月’,恨赋也,皆非词家本色。”韩愈的《毛颖传》曰:“秦之灭诸侯,颖与有功,赏不酬劳,以老见疏,秦真少恩哉!”词亦隐含此意。但如果以“本色”求稼轩,自是南辕北辙。词大量采取散文句而加之以议论。首句变本调四字句的二二节奏,而作上一下三。虽大量使用经史散文句法和用意,使传情达意愈见自由挥洒,堪称于宋词中别树一帜之作。
(小提示:如果您想查询《沁园春》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  辛弃疾的其他作品鉴赏
 1. 江郎山和韵(三峰一一青如削,卓立千寻不可干)
 2. 送湖南部曲(青衫匹马万人呼,幕府当年急急符)
 3. 水调歌头(簪履竟晴昼,画戟插层霄)
 4. 感皇恩(露染武夷秋,千蛮耸翠)
 5. 生查子(百花头上开,冰雪寒中见)
 6. 好事近(日日过西湖,冷浸一天寒玉)
 7. 贺新郎(瑞气笼清晓)
 8. 金菊对芙蓉(远水生光,遥山耸翠,霁烟深锁梧桐)
 9. 好事近(医者索酬劳,那得许多钱物)
 10. 品令(迢迢征路)
 11. 乌夜啼(江头三月清明)
 12. 绿头鸭/多丽(叹飘零)
 13. 苏武慢(帐暖金丝,杯乾云液,战退夜□飂)
 14. 霜天晓角(雪堂迁客)
 15. 渔家傲(风月小斋模画舫)
  其他同名作品鉴赏
 1. 沁园春(丁巳重阳前三日,梦亡妇淡装素服,执手哽咽,语多不复能记)
 2. 沁园春(一剑西来,千岩拱列,魔影纵横)
 3. 沁园春(古往今来,一刹那间,又早百年)
 4. 沁园春(自古神仙,隐迹终南,万代流传)
 5. 沁园春(绝品龙团,制造幽微,建溪路赊)
 6. 沁园春(好无来由,名利区区,几时尽头)
 7. 沁园春(自古贤愚,日月轮催,尽沉下泉)
 8. 沁园春(瑞雪长空,布满周天,色似银)
 9. 沁园春(打破疑团,谢了空花,饮啄随缘)
 10. 沁园春(昨夜南京,今朝北*岳,倏焉忽然)
 11. 沁园春(切劝学人,悟取灵台,休得外求)
 12. 沁园春(大道无名,大音希声,大器晚成)
 13. 沁园春(不喜轻裘,布衣芒履,任春与秋)
 14. 沁园春(曲径旁蹊,三百六十,门门不同)
 15. 沁园春(说与学人,火无斤两,候无卦爻)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 阿那曲·梦回酒醒春愁怯(梦回酒醒春愁怯,宝鸭烟销香未歇)
 2. 三江小渡(溪水将桥不复回,小舟犹倚短篙开)
 3. 江行(暝色蒹葭外,苍茫旅眺情)
 4. 四月十日出郊(约束南风彻晓忙,收云卷雨一川凉)
 5. 南康军和苏东坡《酹江月》(庐山依旧,凄凉处,无限江南风物)
 6. 西林寺(将谓如庐阜,因迂数里行)
 7. 温泉(连山西南来,中断还崛起)
 8. 白鹿洞书院(昔人读书处,町疃白鹿场)
 9. 过虎溪(过溪无限翠屏开,大笑从教虎子猜)
 10. 寄东林慧海上人(湓浦庐山几度秋,长江万折向东流)
 11. 在燕京作(寄语林和靖,梅花几度开)
 12. 秋夜词(愁生山外山,恨杀树边树)
 13. 书文山卷后(魂飞万里程,天地隔幽明)
 14. 过杭州故宫(紫云楼阁燕流霞,今日凄凉佛子家)
 15. 过杭州故宫(禾黍何人为守阍,落花台殿暗销魂)
 16. 铁如意(仙客五六人,月下斗婆娑)
 17. 效孟郊体(闺中玻璃盆,贮水看落月)
 18. 效孟郊体(弱柏不受雪,零乱苍烟根)
 19. 效孟郊体(越禽惜羽毛,不向恶木栖)
 20. 效孟郊体(落叶昔日雨,地上仅可数)
 21. 效孟郊体(闲庭生柏影,荇藻交行路)
 22. 效孟郊体(移参窗此地,经岁日不至)
 23. 效孟郊体(手持菖蒲叶,洗根涧水湄)
 24. 西塍废圃(吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香)
 25. 西塍秋日即事(络纬声声织夜愁,酸风吹雨水边楼)
 26. 野步(麦陇风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙)
 27. 夜归(夜深归客依筇行,冷燐依萤聚土塍)
 28. 利州(云栈遥遥马不前,风吹红树带青烟)
 29. 太皇谢太后挽章(大汉阴风起,羁孤血泪县)
 30. 太皇谢太后挽章(羯鼓喧吴越,伤心国破时)
优发国际