渡江天马南来,几人真是经纶手?
长安父老,新亭风景,可怜依旧!
夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首!
算平戎万里,功名本是,真儒事,君知否?
况有文章山斗,对桐阴,满庭清昼。
当年堕地,而今试看,风云奔走。
绿野风尘,平章草木,东山歌酒。
待他年整顿乾坤事了,为先生寿。
渡江天馬南來,幾人真是經綸手?
長安父老,新亭風景,可憐依舊!
夷甫諸人,神州沈陸,幾曾回首!
算平戎萬裏,功名本是,真儒事,君知否?
況有文章山鬥,對桐陰,滿庭清晝。
當年墮地,而今試看,風雲奔走。
綠野風塵,平章草木,東山歌酒。
待他年整頓乾坤事了,為先生壽。
dù jiāng tiān mǎ nán lái , jī rén zhēn shì jīng lún shǒu ?
cháng ān fù lǎo , xīn tíng fēng jǐng , kě lián yī jiù !
yí fǔ zhū rén , shén zhōu chén lù , jī zēng huí shǒu !
suàn píng róng wàn lǐ , gōng míng běn shì , zhēn rú shì , jūn zhī fǒu ?
kuàng yǒu wén zhāng shān dǒu , duì tóng yīn , mǎn tíng qīng zhòu 。
dāng nián duò dì , ér jīn shì kàn , fēng yún bēn zǒu 。
lǜ yě fēng chén , píng zhāng cǎo mù , dōng shān gē jiǔ 。
dài tā nián zhěng dùn qián kūn shì liǎo , wéi xiān shēng shòu 。
鉴赏
词作于宋孝宗淳熙十一年(1184)。时辛弃疾家居上饶带湖。韩南涧,即韩元吉,字无咎,号南涧,南渡后,流寓信州。孝宗初年官至吏部尚书。

词一起两句如高山坠石,劈空而来,力贯全篇。《晋书》卷六《元帝纪》载:西晋亡,晋元帝司马睿偕西阳、汝南、南顿、彭城四王南渡,在建康建立东晋王朝,做了皇帝。时童谣云:“五马浮渡江,一马化为龙。”此借指宋高宗南渡。“经纶”,整理丝缕,理出丝绪叫经,编丝成绳叫缕。引申为筹划治理国家。王安石《祭范颍州文》:“盖公之才,犹不尽试。肆其经纶,功孰与计?”南渡以来,朝廷中缺乏整顿乾坤的能手,以致偏安一隅,朝政腐败。此二句为全篇之冒,后面的议论抒情全由此而发。接“长安父老,新亭风景”,连用两典:一见《晋书》卷九十八《桓温传》:桓温率军北征,路经长安市东(古称霸上,即咸阳),“居人皆安堵复业,持牛酒迎温于路中者十八九,耆老感泣曰:‘不图今日复见官军’”!此指金人统治下的中原人民。一见《世说新语•言语篇》:东晋初年,“过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:‘风景不殊,正自有山河之异!’皆相视流泪”。北宋沦亡,中原父老盼望北伐;南渡的士大夫们,感叹山河变异“可怜依旧”。这就是宋室南迁近六十年来的社会现实!宋高宗在位三十五年,这是个彻头彻尾的投降派,“念徽、钦既返,此身何属”(文征明《满江红》)。任何屈膝叩头的事都做得出来,只求保住自己的小朝廷皇位。宋孝宗初年还有些作为,后来又走上老路。继指责朝廷中一些大臣清谈误国:“夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首”。夷甫即王衍,西晋大臣,曾任宰相。“衍将死,顾而言曰:……向若不祖尚浮虚,戮力以匡天下,犹可不至今日”(《晋书》)卷四十三《王戎传》附王衍)。后桓温自江陵北伐,“过淮泗,践北境,与诸僚属登平乘楼,眺瞩中原,慨然曰:‘遂使神州陆沉,百年丘墟,王夷甫诸人不得不任其责’”。(《晋书》卷九十八《桓温传》)。这里借桓温对王夷甫的批评,斥责南宋当权者使中原沦陷,不思恢复。通过上述种种有力的议论,于是指出:“算平戎万里,功名本是,真儒事,公知否。”“戎”,我国古代少数民族泛称之一。这里指金人。辛弃疾在带湖闲居,提出“平戎万里”这样严肃的政治问题,既是对韩南涧的期望,更表现出他身在江湖,心存魏阙,对国事的关怀。

这是一首寿词,过片不免要说些祝寿的话。先颂韩的才干和光荣家世。“况有文章山斗,对桐阴、满庭清昼。”《新唐书》卷一百七十六《韩愈传赞》:“自愈没,其言大行,学者仰之如泰山北斗云”。黄升《花庵词选》则称韩南涧“政事文章为一代冠冕”。并说他的文才可比美韩愈。韩家为北宋望族。陈振孙《直斋书录解题》记韩元吉《桐阴旧话》十卷,说“记其家旧事,以京师第门有梧木,故云”。此以庭门梧桐垂阴,满院清幽,赞韩元吉家世显赫。因此说他自在人间诞生到而今的年纪,正可风云际会,在政治上大显身手。继用古代三个著名宰相寄情山水的佳话喻韩寓居上饶的志趣。一、唐文宗时,裴度“治第东都集贤里,沼石树丛,岑缭幽胜。午桥作别墅,具燠馆凉台,号绿野堂,激波其下,……不问人间世”(《新唐书》卷一百七十三《裴度传》)。二、唐人康骈《剧谈录》:“李德裕东都平泉庄,去洛城三十里,卉木台榭,若造仙府。远方之人多以异物奉之”。三、《晋书》卷七十九《谢安传》:“安虽放情丘壑,然每游赏,必以妓女从”。其时谢安寓居会稽东山。这里以裴度、李德裕、谢安的闲适潇洒风度来喻韩南涧,虽不无过誉,但文字浏丽自然,清新雅致。而后结以“他年整顿乾坤事了”相共勉,“卒章见志”,与前结爱国情怀,一脉相承,正是“前后贯串,神来气来,而中有山重水复,柳暗花明之致”(沈祥龙《论词随笔》)。

这是一首“以议论为词”的作品,且数用典故,但不觉其板,不觉其滞,条贯缕畅,大气包举;指点江山,激扬文字,沉着而痛快。这一因辛弃疾感情沉挚,曲折回荡,或起或伏,始终“以气节自负,以功业自许”,深厚感人。二因“援古以证今”,又“用人若己”(《文心雕龙•事类》),熨贴自然。三则豪情胜概,出之字清句隽(如裴度等三典),使全篇动荡多姿,“岂一味叫嚣者所能望其顶踵”(谢章铤《赌棋山庄词话》)!
(小提示:如果您想查询《水龙吟》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  辛弃疾的其他作品鉴赏
 1. 江郎山和韵(三峰一一青如削,卓立千寻不可干)
 2. 送湖南部曲(青衫匹马万人呼,幕府当年急急符)
 3. 水调歌头(簪履竟晴昼,画戟插层霄)
 4. 感皇恩(露染武夷秋,千蛮耸翠)
 5. 生查子(百花头上开,冰雪寒中见)
 6. 好事近(日日过西湖,冷浸一天寒玉)
 7. 贺新郎(瑞气笼清晓)
 8. 金菊对芙蓉(远水生光,遥山耸翠,霁烟深锁梧桐)
 9. 好事近(医者索酬劳,那得许多钱物)
 10. 品令(迢迢征路)
 11. 乌夜啼(江头三月清明)
 12. 绿头鸭/多丽(叹飘零)
 13. 苏武慢(帐暖金丝,杯乾云液,战退夜□飂)
 14. 霜天晓角(雪堂迁客)
 15. 渔家傲(风月小斋模画舫)
  其他同名作品鉴赏
 1. 水龙吟(落花飞絮茫茫,古来多少愁人意)
 2. 水龙吟(天边缥缈奇峰,曾是我旧时家处)
 3. 水龙吟(燕云十八飞骑,奔腾如虎风烟举)
 4. 水龙吟(本自出家离尘世)
 5. 水龙吟(古今兴废存亡,落花满地香风扫)
 6. 水龙吟(此身幸脱尘樊累,宜更选清凉地)
 7. 水龙吟(万尘诸累重重,一时颖脱如悬解)
 8. 水龙吟(举头南极星明,五云飘作天花雨)
 9. 水龙吟(日边俪景同翻,千年高际风云会)
 10. 水龙吟(故乡何处栖迟,海山雾敛春风细)
 11. 水龙吟(闲人闲乐琴书味)
 12. 水龙吟(名高三昧丹青匠)
 13. 水龙吟(宦途驰骤心贪职)
 14. 水龙吟(至人主掌修真柄)
 15. 水龙吟(慧驱茅塞开心地)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 阿那曲·梦回酒醒春愁怯(梦回酒醒春愁怯,宝鸭烟销香未歇)
 2. 三江小渡(溪水将桥不复回,小舟犹倚短篙开)
 3. 江行(暝色蒹葭外,苍茫旅眺情)
 4. 四月十日出郊(约束南风彻晓忙,收云卷雨一川凉)
 5. 南康军和苏东坡《酹江月》(庐山依旧,凄凉处,无限江南风物)
 6. 西林寺(将谓如庐阜,因迂数里行)
 7. 温泉(连山西南来,中断还崛起)
 8. 白鹿洞书院(昔人读书处,町疃白鹿场)
 9. 过虎溪(过溪无限翠屏开,大笑从教虎子猜)
 10. 寄东林慧海上人(湓浦庐山几度秋,长江万折向东流)
 11. 在燕京作(寄语林和靖,梅花几度开)
 12. 秋夜词(愁生山外山,恨杀树边树)
 13. 书文山卷后(魂飞万里程,天地隔幽明)
 14. 过杭州故宫(紫云楼阁燕流霞,今日凄凉佛子家)
 15. 过杭州故宫(禾黍何人为守阍,落花台殿暗销魂)
 16. 铁如意(仙客五六人,月下斗婆娑)
 17. 效孟郊体(闺中玻璃盆,贮水看落月)
 18. 效孟郊体(弱柏不受雪,零乱苍烟根)
 19. 效孟郊体(越禽惜羽毛,不向恶木栖)
 20. 效孟郊体(落叶昔日雨,地上仅可数)
 21. 效孟郊体(闲庭生柏影,荇藻交行路)
 22. 效孟郊体(移参窗此地,经岁日不至)
 23. 效孟郊体(手持菖蒲叶,洗根涧水湄)
 24. 西塍废圃(吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香)
 25. 西塍秋日即事(络纬声声织夜愁,酸风吹雨水边楼)
 26. 野步(麦陇风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙)
 27. 夜归(夜深归客依筇行,冷燐依萤聚土塍)
 28. 利州(云栈遥遥马不前,风吹红树带青烟)
 29. 太皇谢太后挽章(大汉阴风起,羁孤血泪县)
 30. 太皇谢太后挽章(羯鼓喧吴越,伤心国破时)
优发国际