敲碎离愁,纱窗外,风摇翠竹,人去后,吹箫声断,倚楼人独,满眼不堪三月暮,举头已觉千山绿,但试把一纸寄来书,从头读。
相思字,空盈幅,相思章,何时足,滴罗襟点点,泪珠盈掬,芳草不迷行客路,垂杨只碍离人目,最苦是,立尽月黄昏,栏干曲。
敲碎離愁,紗窗外,風搖翠竹,人去後,吹簫聲斷,倚樓人獨,滿眼不堪三月暮,舉頭已覺千山綠,但試把一紙寄來書,從頭讀。
相思字,空盈幅,相思章,何時足,滴羅襟點點,淚珠盈掬,芳草不迷行客路,垂楊隻礙離人目,最苦是,立盡月黃昏,欄幹曲。
qiāo suì lí chóu , shā chuāng wài , fēng yáo cuì zhú , rén qù hòu , chuī xiāo shēng duàn , yǐ lóu rén dú , mǎn yǎn bù kān sān yuè mù , jǔ tóu yǐ jué qiān shān lǜ , dàn shì bǎ yī zhǐ jì lái shū , cóng tóu dú 。
xiāng sī zì , kōng yíng fú , xiāng sī zhāng , hé shí zú , dī luó jīn diǎn diǎn , lèi zhū yíng jū , fāng cǎo bù mí xíng kè lù , chuí yáng zhī ài lí rén mù , zuì kǔ shì , lì jìn yuè huáng hūn , lán gān qū 。
鉴赏
辛弃疾创作了大量的抚时感事的爱国主义词章,以词风豪迈雄大著称于世,但“稼轩词,中调、小令亦间作妩媚语”。(邹祗谟:《远志斋词衷》)在这些“作妩媚语”的作品中,也不乏优秀篇章,这篇《满江红》就属这类作品。

这是一首写离人痛苦的词。

起始三句,是“纱窗外,风摇翠竹,敲碎离愁”的倒装,把“敲碎离愁”写在首句,不仅是韵脚的需要,也起到开篇点明题旨,扣住读者心弦的作用。“敲”字使人体会到,主人公的心灵受到撞击,“碎”是“敲”的结果。也就是说,主人公本来就因为与情人离别而忧愁的心绪,被风摇动翠竹的声音搅得更加烦乱了。“人去后,吹箫声断,倚楼人独。”写出环境的静寂,也描绘出主人公在情人走后形只影单,独守空房,百无聊赖的情景。“满眼不堪三月暮,举头已觉千山绿。”暮春三月,已是落花时节,“不堪”似是伤春,实际上仍是思人,言思念之极,无法忍受;“已觉千山绿”,是说在忧愁苦闷中登山高楼,不知不觉中发现漫山遍野已经“绿”了。这两句承上启下,烘托气氛。闺中人因思念外出人而无精打彩的情景历历在目。“但试将、一纸寄来书,从头读。”思念情人,不能见面,于是反复把他的来信阅读,在人们的日常生活中是经常有的,词人把这种生活现象直接用白话写入词中,读来分外亲切。苏轼有一首《沁园春》,其中有这样几句话:“料到伊行,时时开看,一看一回和泪收。”这是说写信人估计收信人会“时时开看”;辛词则直接写收信人把不知读了多少遍的信“从头读”。两位词人描写的角度不同,但意境相,或者是两位巨匠的思路共通,不谋而合;或者是稼轩受东坡的影响。

下片继续写相思之苦。“相思字,空盈幅;相思意,何时足?滴罗襟点点,泪珠盈掬。”阅读远方来信,表达相思之情的字“盈幅”,也就是现在口语说,“写满了纸”,但人却不能见面,那分离的痛苦仍旧不得解脱,终至是满把泪水,湿透罗襟。用“足”字说明离恨绵绵无期,用“掬”夸张地形容泪水之多,皆是传神之笔。以上几句极力渲染情人不能见面的痛苦。

“芳草不迷行客路,垂杨只碍离人目。”“芳草”句很容易使人想起苏轼的名句“天涯何处无芳草”(《蝶恋花•花褪残红青杏小》),此处反其意而用之,是说异地他乡的“芳草”,并不能使“行客”迷途忘返,言外之意说他终究是要归来的;后句说杨柳的枝条阻碍了视线(因此闺中人极目远望也无法看到自己的情人);这就形象地写出她盼望行人归来,望眼欲穿的情景。“最苦是、立尽黄昏月,栏杆曲。”结尾二句夸张地说因为天天等到月下黄昏,倚着栏杆翘首以望,以致把栏杆也压弯了,这当然让人“最苦”的。结尾与上片“倚楼人独”相呼应,照应题目,写尽离愁。

这篇抒写离情别绪而陷于苦闷的词作,无疑是南宋社会动荡中现实生活的反映。祖国南北分裂,无数家庭离散,备受亲人伤离的痛苦。辛弃疾本人也远离故乡,对这种现象也深刻了解,颇有体验,因此在他笔下才出现了这样抒写儿女之情,表达离人痛苦的词章。无须穿凿附会、望文生义地去寻找什么政治寄托,只就真实生动地反映社会生活来说,也应充分认识到它的文学价值。
(小提示:如果您想查询《满江红》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  辛弃疾的其他作品鉴赏
 1. 江郎山和韵(三峰一一青如削,卓立千寻不可干)
 2. 送湖南部曲(青衫匹马万人呼,幕府当年急急符)
 3. 水调歌头(簪履竟晴昼,画戟插层霄)
 4. 感皇恩(露染武夷秋,千蛮耸翠)
 5. 生查子(百花头上开,冰雪寒中见)
 6. 好事近(日日过西湖,冷浸一天寒玉)
 7. 贺新郎(瑞气笼清晓)
 8. 金菊对芙蓉(远水生光,遥山耸翠,霁烟深锁梧桐)
 9. 好事近(医者索酬劳,那得许多钱物)
 10. 品令(迢迢征路)
 11. 乌夜啼(江头三月清明)
 12. 绿头鸭/多丽(叹飘零)
 13. 苏武慢(帐暖金丝,杯乾云液,战退夜□飂)
 14. 霜天晓角(雪堂迁客)
 15. 渔家傲(风月小斋模画舫)
  其他同名作品鉴赏
 1. 满江红(我负卿卿,撑船去、晓风残雪)
 2. 满江红(拂拭残碑,敕飞字,依稀堪读)
 3. 满江红(三百年来,我华夏威风久歇)
 4. 满江红(买得青山,便收□,草鞋藜杖)
 5. 满江红(元本当初,无一物,万缘蒙漠)
 6. 满江红(一片闲心,髑髅子,无穷生灭)
 7. 满江红(一片闲心,明洞达,天心无曲)
 8. 满江红(东里先生,家何在,山阴溪曲)
 9. 满江红(今古高情,都缘在林泉江曲)
 10. 满江红(雨过东郊,溪痕浅,山堂春晓)
 11. 满江红(太极浑沦,才开口,便分仁义)
 12. 满江红(烟雨孤帆,又过钱塘江口)
 13. 满江红(不爱浮花,元只爱,松筠高节)
 14. 满江红(湖海平生,恰都把,中秋负了)
 15. 满江红(弹铗归来,更谁叹,有鱼无肉)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 阿那曲·梦回酒醒春愁怯(梦回酒醒春愁怯,宝鸭烟销香未歇)
 2. 三江小渡(溪水将桥不复回,小舟犹倚短篙开)
 3. 江行(暝色蒹葭外,苍茫旅眺情)
 4. 四月十日出郊(约束南风彻晓忙,收云卷雨一川凉)
 5. 南康军和苏东坡《酹江月》(庐山依旧,凄凉处,无限江南风物)
 6. 西林寺(将谓如庐阜,因迂数里行)
 7. 温泉(连山西南来,中断还崛起)
 8. 白鹿洞书院(昔人读书处,町疃白鹿场)
 9. 过虎溪(过溪无限翠屏开,大笑从教虎子猜)
 10. 寄东林慧海上人(湓浦庐山几度秋,长江万折向东流)
 11. 在燕京作(寄语林和靖,梅花几度开)
 12. 秋夜词(愁生山外山,恨杀树边树)
 13. 书文山卷后(魂飞万里程,天地隔幽明)
 14. 过杭州故宫(紫云楼阁燕流霞,今日凄凉佛子家)
 15. 过杭州故宫(禾黍何人为守阍,落花台殿暗销魂)
 16. 铁如意(仙客五六人,月下斗婆娑)
 17. 效孟郊体(闺中玻璃盆,贮水看落月)
 18. 效孟郊体(弱柏不受雪,零乱苍烟根)
 19. 效孟郊体(越禽惜羽毛,不向恶木栖)
 20. 效孟郊体(落叶昔日雨,地上仅可数)
 21. 效孟郊体(闲庭生柏影,荇藻交行路)
 22. 效孟郊体(移参窗此地,经岁日不至)
 23. 效孟郊体(手持菖蒲叶,洗根涧水湄)
 24. 西塍废圃(吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香)
 25. 西塍秋日即事(络纬声声织夜愁,酸风吹雨水边楼)
 26. 野步(麦陇风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙)
 27. 夜归(夜深归客依筇行,冷燐依萤聚土塍)
 28. 利州(云栈遥遥马不前,风吹红树带青烟)
 29. 太皇谢太后挽章(大汉阴风起,羁孤血泪县)
 30. 太皇谢太后挽章(羯鼓喧吴越,伤心国破时)
优发国际