遥望中原,荒烟外,许多城郭。
想当年,花遮柳护,凤楼龙阁。
万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌作。
到而今,铁蹄满郊畿,风尘恶。
兵安在,膏锋锷。
民安在,填沟壑。
叹江山如故,千村寥落。
何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛。
却归来,再续汉阳游,骑黄鹤。
遙望中原,荒煙外,許多城郭。
想當年,花遮柳護,鳳樓龍閣。
萬歲山前珠翠繞,蓬壺殿裏笙歌作。
到而今,鐵蹄滿郊畿,風塵惡。
兵安在,膏鋒鍔。
民安在,填溝壑。
嘆江山如故,千村寥落。
何日請纓提銳旅,一鞭直渡清河洛。
卻歸來,再續漢陽遊,騎黃鶴。
yáo wàng zhōng yuán , huāng yān wài , xǔ duō chéng guō 。
xiǎng dāng nián , huā zhē liǔ hù , fèng lóu lóng gé 。
wàn suì shān qián zhū cuì rào , péng hú diàn lǐ shēng gē zuò 。
dào ér jīn , tiě tí mǎn jiāo jī , fēng chén è 。
bīng ān zài , gāo fēng è 。
mín ān zài , tián gōu hè 。
tàn jiāng shān rú gù , qiān cūn liáo luò 。
hé rì qǐng yīng tí ruì lǚ , yī biān zhí dù qīng hé luò 。
què guī lái , zài xù hàn yáng yóu , qí huáng hè 。
鉴赏
【注】 万岁山、蓬壶殿:指宋徽宗时构筑的土山苑囿、亭台宫殿。

【解析】 开头对昔盛今衰的悲慨,对外敌人侵践踏大好河山的愤恨,对统治阶层奢侈误国的隐隐痛心,对抗击敌人收复失地的决心,转到想象中“提锐旅”“清河洛”之后再登黄鹤楼的舒畅心情。

【鉴赏】 《满江红》这首词创作时代较耳熟能详的“怒民冲冠”词略早,写于岳飞出兵收复襄阳六州驻节鄂州时。全词采用散文化写法,层次分明。从篇首到“蓬壶殿里笙歌作”为第一段。写在黄鹤楼之上遥望北方失地,引起对故国往昔“繁华”的回忆。“想当年”三字点目。“花遮柳护”四句极其简练地道出北宋汴京宫苑之风月繁荣。“珠翠绕”、“笙歌作”,极力写作了歌舞升平的壮观景象。“珠翠”,妇女佩带的首饰,这里指代宫女。“珠翠绕”当然也是夸张说法。第二段由“到而今”字起笔(回应“想当年”),直到下片“千村寥落”句止。写北方遍布铁蹄的占领区,生活在水深火热中的人们的惨痛情景。与上段歌舞升的景象强烈对比。“铁蹄满效畿,风尘恶”二句,花柳楼阁、珠歌翠舞一扫而空,惊心动魄。过片处是两组自成问答的短句。“兵安在?膏锋锷”,“民安在,填沟壑”。战士浴血奋战,却伤于锋刃,百姓饥寒交迫,无辜被戮,却死无葬身之地。岳飞恨不得立即统兵北上解民于水火之中。“叹江山如故,千村寥落”,这远非“风景不殊,正自有山河之异”的新亭悲泣,而言下正有王导“当共戮力王室,克复神州”之猛志。最后三句,岳飞乐观地想象胜利后的欢乐。眼前他虽然登黄鹤楼,作“汉阳游”,但心情是无法宁静的。或许他会暗诵“昔人已乘黄鹤去”的名篇而无限感慨。不过,待到得胜归来,“再续汉阳游”时,一切都会改变,那种快乐,唯恐只有骑鹤的神仙才可体会呢!词的末句“骑黄鹤”三字兼顾现实,深扣题面。表示今日“靖康耻,犹未雪”,未能尽游兴,“待重新收拾旧山河”后,定再驾乘黄鹤归来,重续今日之游以尽兴。乐观必胜的精神与信念洋溢字里行间。从“想当年”、“到而今”、“何日”说到“待归来”,以时间为序,结构严谨层次分明,语言简练明快。《满江红》为岳飞手书墨迹,见近人徐用仪所编《五千年来中华民族爱国魂》卷端照片,词下并有谢升孙、宋克、文征明等人的跋。

元末谢升孙的跋中,说本词“似金人废刘豫时,公(岳飞)欲乘机以图中原而作此以请于朝贵者”,并说“可见公为国之忠”。

高宗绍兴七年(1137),伪齐刘豫被金国所废后,岳飞曾向朝廷提出请求增兵,以便伺机收复中原,但他的请求未被采纳。次年春,岳飞奉命从江州(今江西九江市)率领部队回鄂州(今湖北武汉市)驻屯。本词大概作于回鄂州之后。

词作上片是以中原当年的繁华景象来对比如今在敌人铁骑蹂躏之下的满目疮痍。开首二句,写登楼远眺。词人极目远望中原,只见在一片荒烟笼罩下,仿佛有许多城郭。实际上黄鹤楼即使很高,登上去也望不见中原,这里是表现词人念念不忘中原故土的爱国深情。“想当年、花遮柳护,凤楼龙阁。万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌作。”四句,承上“许多城郭”,追忆中原沦陷前的繁华景象。前二句为总括:花木繁盛,风景如画;宫阙壮丽,气象威严。后二句以两处实地为例,写宫内豪华生活。“万岁山”,即万岁山、艮岳山,宋徽宗政和年间造。据洪迈《容斋三笔》卷第十三“政和宫室”载:“其后复营万岁山、艮岳山,周十余里,最高一峰九十尺,亭堂楼馆不可殚记。……靖康遭变,诏取山禽水鸟十余万投诸汴渠,拆屋为薪,翦石为砲,伐竹为笓篱,大鹿数千头,悉杀之以卫士。”“蓬壶殿”,疑即北宋故宫内的蓬莱殿。“珠翠”,妇女佩带的首饰,指代宫女。汴京皇宫内,宫女成群,歌舞不断,一派富庶升平气象。接下陡然调转笔锋,写现在:“到而今,铁骑满郊畿,风尘恶。”“郊畿”,指汴京所在处的千里地面。“风尘”,这里指战乱。慨叹汴京惨遭金人铁骑践踏,战乱频仍,形势十分险恶。词作上片以今昔对比手法,往昔的升平繁华,与目前的战乱险恶形成强烈反差,表露了词人忧国忧民的爱国感情,和报国壮志难酬的悲愤心情。

词作下片分两层意思,慨叹南宋王朝统治下士兵牺牲,人民饿死,景况萧索,希望率师北伐,收复中原。前六句为第一层。开首即以“兵安在”“民安在”提问,加以强调,词人的愤激之情可见。要反击敌人,收复失地,首先要依靠兵士与人民,可是兵士早已战死,老百姓也在饥寒交迫下死亡。“膏”,这里作动词“滋润”讲,“锋”,兵器的尖端“锷”,剑刃。“膏锋锷”,是说兵士的血滋润了兵器的夹端,即兵士被刀剑杀死。“沟壑”,溪谷。杜甫《醉时歌》:“但觉高歌有鬼神,焉知饿死填沟壑。”是说老百姓在战乱中饿死,尸首被丢弃在溪谷中。“叹江山如故,千村寥落。”由于金兵的杀戳践踏,兵民死亡殆尽,田园荒无,万户萧疏,对《满江红》人不禁发出深沉的叹喟。后四句为一层。作为“精忠报国”的英雄,词人决不甘心如此,于是提出:“何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛。”“请缨”,请求杀敌立功的机会。《汉书•终军传》记终军向汉武帝“自请愿受大缨,必羁南越王而致之阙下。”“提锐旅”,率领精锐部队。大将的口吻与气度,跃然纸上。“河、洛”,黄河、洛水,泛指中原。“清河洛”与上“铁骑满郊畿”呼应,挥鞭渡过长江,消灭横行“郊畿”的敌人,收复中原。“一”、“直”和“清”字用的极为贴切,表现了必胜的信念。“却归来、再续汉阳游,骑黄鹤。”“汉阳”,今湖北武汉市。“骑黄鹤”,陆游《入蜀记》:“黄鹤楼旧传费祎飞升于此,后忽乘黄鹤来归,故以名楼。”结末用黄鹤楼典,不仅扣题,且带浪漫意味,表示今日“靖康耻,犹未雪”,未能尽游兴,“待重新收拾旧山河”后,定再驾乘黄鹤归来,重续今日之游以尽兴。乐观必胜的精神与信念洋溢字里行间。词作下片是叹息在南宋偏安妥协下,士兵牺牲,百姓死亡,景况萧条。最后希望率师北伐,收复失地,然后回来重游黄鹤楼。

词作通过不同的画面,形成今昔鲜明的对比,又利用短句,问语等形式,表现出强烈的感情,有极强的感染力。同时,刻画了一位以国事为己任,决心“北踰沙漠,喋血虏廷,尽屠夷种。迎二圣归京阙,取故土上版图”(岳飞《五岳祠盟记》)的爱国将帅形象。读《满江红》这首词,可以想见他下笔时的一腔忠愤、满怀壮志。

(小提示:如果您想查询《满江红》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“优发国际检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  岳飞的其他作品鉴赏
 1. 寄东林慧海上人(湓浦庐山几度秋,长江万折向东流)
 2. 游嵬石山寺(嵬石山前寺,林泉胜景幽)
 3. 题骤马冈(立马林冈豁战眸,阵云开处一溪流)
 4. 题雩都华严寺(手持竹节访黄龙,旧穴空遗虎子踪)
 5. 题青泥市萧寺壁(雄气堂堂贯斗牛,誓将直节报君仇)
 6. 题翠岩寺(秋风江上驻王师,暂向云山蹑翠微)
 7. 题池州翠光寺(爱此倚栏干,谁同寓目閒)
 8. 送紫岩张先生北伐(号令风霆迅,天声动北陬)
 9. 送轸上人之庐山(何处高人云路迷,相逢忽荐目前机)
 10. 寄浮图慧海(湓浦庐山几度秋,长江万折向东流)
 11. 过张溪赠张完(无心买酒谒青春,对镜空嗟白发新)
 12. 归赴行在过上竺寺偶题(强胡犯金阙,驻跸大江南)
 13. 从驾游内苑应制(敕报游西内,春光霭上林)
 14. 小重山(昨夜寒蛩不住鸣)
 15. 登池州翠微亭诗(经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微)
  其他同名作品鉴赏
 1. 满江红(我负卿卿,撑船去、晓风残雪)
 2. 满江红(拂拭残碑,敕飞字,依稀堪读)
 3. 满江红(三百年来,我华夏威风久歇)
 4. 满江红(买得青山,便收□,草鞋藜杖)
 5. 满江红(元本当初,无一物,万缘蒙漠)
 6. 满江红(一片闲心,髑髅子,无穷生灭)
 7. 满江红(一片闲心,明洞达,天心无曲)
 8. 满江红(东里先生,家何在,山阴溪曲)
 9. 满江红(今古高情,都缘在林泉江曲)
 10. 满江红(雨过东郊,溪痕浅,山堂春晓)
 11. 满江红(太极浑沦,才开口,便分仁义)
 12. 满江红(烟雨孤帆,又过钱塘江口)
 13. 满江红(不爱浮花,元只爱,松筠高节)
 14. 满江红(湖海平生,恰都把,中秋负了)
 15. 满江红(弹铗归来,更谁叹,有鱼无肉)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 阿那曲·梦回酒醒春愁怯(梦回酒醒春愁怯,宝鸭烟销香未歇)
 2. 江郎山和韵(三峰一一青如削,卓立千寻不可干)
 3. 三江小渡(溪水将桥不复回,小舟犹倚短篙开)
 4. 江行(暝色蒹葭外,苍茫旅眺情)
 5. 四月十日出郊(约束南风彻晓忙,收云卷雨一川凉)
 6. 南康军和苏东坡《酹江月》(庐山依旧,凄凉处,无限江南风物)
 7. 西林寺(将谓如庐阜,因迂数里行)
 8. 温泉(连山西南来,中断还崛起)
 9. 白鹿洞书院(昔人读书处,町疃白鹿场)
 10. 过虎溪(过溪无限翠屏开,大笑从教虎子猜)
 11. 在燕京作(寄语林和靖,梅花几度开)
 12. 秋夜词(愁生山外山,恨杀树边树)
 13. 书文山卷后(魂飞万里程,天地隔幽明)
 14. 过杭州故宫(紫云楼阁燕流霞,今日凄凉佛子家)
 15. 过杭州故宫(禾黍何人为守阍,落花台殿暗销魂)
 16. 铁如意(仙客五六人,月下斗婆娑)
 17. 效孟郊体(闺中玻璃盆,贮水看落月)
 18. 效孟郊体(弱柏不受雪,零乱苍烟根)
 19. 效孟郊体(越禽惜羽毛,不向恶木栖)
 20. 效孟郊体(落叶昔日雨,地上仅可数)
 21. 效孟郊体(闲庭生柏影,荇藻交行路)
 22. 效孟郊体(移参窗此地,经岁日不至)
 23. 效孟郊体(手持菖蒲叶,洗根涧水湄)
 24. 西塍废圃(吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香)
 25. 西塍秋日即事(络纬声声织夜愁,酸风吹雨水边楼)
 26. 野步(麦陇风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙)
 27. 夜归(夜深归客依筇行,冷燐依萤聚土塍)
 28. 利州(云栈遥遥马不前,风吹红树带青烟)
 29. 太皇谢太后挽章(大汉阴风起,羁孤血泪县)
 30. 太皇谢太后挽章(羯鼓喧吴越,伤心国破时)
优发国际